Paziņojums par iepirkumu
  „Kampaņas „Karjeras nedēļa” atpazīstamībai veltīto pasākumu organizēšana”   (identifikācijas Nr. VIAA 2013/26)

Paziņojums ievietots: 14.08.2013.

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67814322, fakss: 67814344

Līguma priekšmets: Kampaņas „Karjeras nedēļa” atpazīstamībai veltīto pasākumu organizēšana saskaņā ar tehnisko specifikāciju.

Līguma izpildītājs: SIA „HAUSKA&PARTNER” (reģ. Nr. 40003675159).

Līguma summa: 25 166,95LVL (Divdesmit pieci tūkstoši viens simts sešdesmit seši lati un 95 santīmi).

Paziņojums IUB mājas lapā publicēts: http://www.iub.gov.lv/pvs/show/329838