Pamatojums sarunu procedūras izvēlei  

„NIID.LV datubāzes funkcionalitātes papildināšana un sistēmas uzturēšana”

(Id.Nr. VIAA 2013/36)

Paziņojums ievietots: 26.11.2013. 

Pasūtītājs: 

Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)

Reģistrācijas Nr. 90001800413 

Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050 

Tālrunis: 67814322, fakss: 67814344

 

Sarunu procedūras priekšmets: NIID.LV datubāzes funkcionalitātes papildināšana un sistēmas uzturēšana.

Sarunu procedūras apjoms: 70 000,00 LVL bez PVN (Septiņdesmit tūkstoši latu un 00 santīmu).

Kandidāts, kurš uzaicināts uz sarunu procedūru: SIA „Cluster One”, reģ.Nr. 40003319318. 

Sarunu procedūras izvēles pamatojums: Sarunu procedūra tiek piemērota saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 63.panta pirmās daļas 2.punktu, kurš nosaka, ka publiskiem būvdarbu, piegādes un pakalpojumu līgumiem pasūtītājs var piemērot sarunu procedūru, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu, ja tehnisku vai māksliniecisku iemelsu dēļ vai tādu iemeslu dēļ, kuri saistīti ar izņēmuma tiesību aizsardzību, līgumu var noslēgt tikai ar konkrētu piegādātāju. 

VIAA ir saņēmusi Iepirkumu uzraudzības biroja atļauju (26.08.2013. vēstule Nr.2-3/3152) par sarunu procedūras piemērošanu. Iepirkuma priekšmets ir NIID.LV datubāzes funkcionalitātes papildināšana un sistēmas uzturēšana – 48 mēnešu periodā no līguma noslēgšanas.