Lēmums iepirkumā
„Reklāmas kampaņas izstrāde un īstenošana interneta informācijas
resursiem profesijupasaule.lv un NIID.lv”
(identifikācijas Nr. VIAA 2014/8)

Paziņojums ievietots: 07.04.2014.

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67814322, fakss: 67814344

Līguma priekšmets: Reklāmas kampaņas izstrāde un īstenošana interneta informācijas
resursiem profesijupasaule.lv un NIID.lv” saskaņā ar tehnisko specifikāciju.

Lēmuma pieņemšanas datums: 2014.gada 7.aprīlis.

Līguma izpildītājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „B&Y”, reģ.Nr. 50103606761.

Līguma summa: 24 742,00 EUR (Divdesmit četri tūkstoši septiņi simti četrdesmit divi euro un 00 centi).