Iepirkums
„Karjeras atbalsta pasākumu nodrošināšana profesionālās izglītības iestādēs”
(identifikācijas Nr. VIAA 2015/13 ESF)

Paziņojums ievietots: 16.03.2015.

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija:
Informāciju par iepirkumu (t.sk. atbildes uz pretendentu uzdotajiem jautājumiem par iepirkuma dokumentāciju vai iepirkuma norisi) un ar to saistītajiem jautājumiem sniedz: VIAA Profesionālās izglītības projektu departamenta Projektu vadības nodaļas projektu vadītājs Viesturs Ģēģeris, e-pasts: viesturs.gegeris@viaa.gov.lv, tālrunis: 67854760, fakss: 67854779.

Jautājumu (-s) par nolikumu pretendents nosūta pa faksu 67854779 vai elektroniski uz e-pastu nolikuma 3.5.punktā minētajai kontaktpersonai, kā arī oriģinālu nosūta pa pastu (izņemot, ja jautājums (-i) nosūtīti elektroniski uz e-pastu, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu, šādā gadījumā nosūtīt oriģinālu arī pa pastu nav nepieciešams). Atbildes tiks nosūtītas pretendentam, kurš uzdevis jautājumu, savukārt pārējie pretendenti ar sniegtajām atbildēm varēs iepazīties Pasūtītāja mājaslapā internetā, http://www.viaa.gov.lv/lat/viaa/valsts_iepirkumi/ pie attiecīgā iepirkuma dokumentācijas.

Iepirkuma priekšmets: Karjeras atbalsta pasākumu nodrošināšana profesionālās izglītības iestādēs

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2015. gada 31. marta plkst. 14.00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 16 – 1 (5. stāvā) 1. kabinetā

Nolikums: 2 Nolikums_karjeras atbalsta pasākumu nodrošināšana profesionālās izglītības iestādēs.doc?d=files/free/37/43537/2_nolikums_karjeras_atbalsta_pas_kumu_nodro_in_ana_profesion_l_s_izgl_t_bas_iest_d_s.doc

1. pielikums nolikumam: 1 pielikums nolikumam_skolu adrešu saraksts.xls?d=files/free/37/43537/1_pielikums_nolikumam_skolu_adre_u_saraksts.xls

1. pielikums tehniskajai specifikācijai: 1 pielikums tehniskai specifikacijai skolam_.xls?d=files/free/37/43537/1_pielikums_tehniskai_specifikacijai_skolam_.xls