„Karjeras atbalsta pasākumu nodrošināšana profesionālās izglītības iestādēs”,
identifikācijas numurs VIAA 2015/13 ESF

 

Paziņojums ievietots: 05.06.2015.


Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija:
Valsts izglītības attīstības aģentūras Profesionālās izglītības projektu departamenta Projektu vadības nodaļas projektu vadītājs Viesturs Ģēģeris, e-pasts: viesturs.gegeris@viaa.gov.lv , tālrunis: 67854760, fakss: 67854779.

Iepirkuma priekšmets: Karjeras atbalsta pasākumu nodrošināšana profesionālās izglītības iestādēs

Iepirkums tiek pārtraukts:  2015. gada 20. maijā stājās spēkā Ministru kabineta 2015. gada 28. aprīļa noteikumi Nr.207 Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” pasākumu “Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai” un “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” īstenošanas noteikumi (turpmāk – noteikumi),  kuros ir sašaurināti mērķa grupas iesaistes nosacījumi salīdzinājumā ar iepriekš spēkā esošo normatīvo regulējumu - 2013. gada 17. decembra Informatīvo ziņojumu “Par Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību Jauniešu garantijas ietvaros” 1. un 2. kārtas īstenošanu”, ar izmaiņām, kas apstiprinātas Ministru kabinetā (Ministru kabineta 2014. gada 20. maija protokollēmums Nr.29, 24.§), uz kā pamata tika uzsāktas projekta aktivitātes un izsludināts iepirkums. Noteikumu 3.punktā ir noteikts, ka specifiskā atbalsta mērķa grupa ir jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās un nav nodarbināti. Valsts izglītības attīstības aģentūra ir veikusi informācijas apkopošanu un ir noskaidrots, ka, liela daļa projektā iesaistīto jauniešu, kuriem iepriekš bija plānoti iepirkumā paredzētie karjeras atbalsta pasākumi, ir nodarbinātas personas. Ņemot vērā iepriekš minēto, Labklājības ministrija kā atbildīgā iestāde ir norādījusi Valsts izglītības attīstības aģentūrai pārtraukt minētās aktivitātes īstenošanu, lai novērstu neattiecināmo izmaksu rašanās risku.

Pamatojoties uz augstāk izklāstītajiem konstatētajiem apstākļiem, Komisija tās 2015. gada 2. jūnija sēdē (Komisijas 2015. gada 2. jūnija protokols Nr. 4) nolēma pārtraukt iepirkumu visās tā daļās (1.-14. daļa) un neslēgt iepirkuma līgumus ar iepriekš izraudzītajiem uzvarētājiem.