Iepirkums
„Valsts izglītības attīstības aģentūras darbinieku veselības apdrošināšana”
identifikācijas Nr. VIAA 2015/01

Paziņojums ievietots: 24.02.2015.

 

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67814322, fakss: 67814344

Kontaktpersona par iepirkuma procesu: Vadības un ārējās sadarbības departamenta Juridiskā un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas projekta vadītāja Iluta Kažmēre, tālr. 67785469, e-pasts: Iluta.Kazmere@viaa.gov.lv

Kontaktpersona par tehnisko specifikāciju: apdrošināšanas brokera SIA “AVL FINANCE” pārstāve Anastasija Čerņicka, tālrunis: 67204686, mob. tālr.: 26425262, e-pasts: anastasija@avlfinance.lv

Iepirkuma priekšmets: Valsts izglītības attīstības aģentūras darbinieku veselības apdrošināšana

Līguma izpildītājs: ERGO Life Insurance SE Latvijas filiāle

Līgumcena: līgumcena ir 41 999,99 EUR (četrdesmit viens tūkstotis deviņi simti deviņdesmit deviņi euro un deviņdesmit deviņi centi) bez PVN, apdrošināšanas prēmija vienam darbiniekam 212,04 EUR (divi simti divpadsmit euro un četri centi), kopējā apdrošināšanas prēmija 196 darbiniekiem – 41559,84 EUR (četrdesmit viens tūkstotis pieci simti piecdesmit deviņi euro un astoņdesmit četri centi).

Paziņojums IUB mājaslapā: http://pvs.iub.gov.lv/show/398157

Lēmums: Lēmums_izraksts_Ergo.pdf?d=files/free/19/43519/l_mums_izraksts_ergo.pdf