Profesionālās pilnveides izglītības programmu
latviešu valodas apguvei nodrošināšana ieslodzījuma vietās”,
identifikācijas numurs VIAA 2015/16 ESF

 

Paziņojums ievietots: 09.06.2015.


Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija:
Valsts izglītības attīstības aģentūras Profesionālās izglītības projektu departamenta Projektu vadības nodaļas projektu vadītājs Viesturs Ģēģeris, e-pasts: viesturs.gegeris@viaa.gov.lv, tālrunis: 67854760, fakss: 67854779.

Iepirkuma priekšmets: Profesionālās pilnveides izglītības programmu latviešu valodas apguvei nodrošināšana ieslodzījuma vietās

 

Tiek pārtraukta iepirkuma 1. daļa: 2015. gada 20. maijā stājās spēkā Ministru kabineta 2015. gada 28. aprīļa noteikumi Nr.207 Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” pasākumu “Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai” un “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” īstenošanas noteikumi (turpmāk – noteikumi),  kuros ir sašaurināti mērķa grupas iesaistes nosacījumi salīdzinājumā ar iepriekš spēkā esošo normatīvo regulējumu - 2013. gada 17. decembra Informatīvo ziņojumu “Par Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību Jauniešu garantijas ietvaros” 1. un 2. kārtas īstenošanu”, ar izmaiņām, kas apstiprinātas Ministru kabinetā (Ministru kabineta 2014. gada 20. maija protokollēmums Nr.29, 24.§), uz kā pamata tika uzsāktas projekta aktivitātes un izsludināts iepirkums. Noteikumu 3. punktā ir noteikts, ka specifiskā atbalsta mērķa grupa ir jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās un nav nodarbināti. Valsts izglītības attīstības aģentūra ir veikusi informācijas apkopošanu un ir noskaidrots, ka, liela daļa projektā iesaistīto jauniešu, kurus bija plānots iesaistīt projekta aktivitātēs, ir nodarbinātas personas. Ņemot vērā iepriekš minēto, Labklājības ministrija kā atbildīgā iestāde ir norādījusi Valsts izglītības attīstības aģentūrai īstenot tikai tādas projekta aktivitātes, kurās mērķa grupa atbilst noteikumu 3. punktā noteiktajam kritērijam, lai novērstu neattiecināmo izmaksu rašanās risku. Vienlaikus 2015. gada 27. maijā Komisija saņēma vēstuli no Ieslodzījuma vietu pārvaldes, kurā norādīts, ka Olaines cietumā šobrīd ir tikai 8 personas, kuras apmācību uzsākšanas brīdī nav nodarbinātas un nav iesaistītas izglītības programmās, kas neatbilst iepirkuma nolikumā noteiktajam plānotajam personu skaitam grupā un Olaines cietumā nav iespējams nokomplektēt pilnu iepirkumā plānoto personu skaitu vienai mācību grupai (10 personas). Pamatojoties uz iepriekš minēto, Komisija 2015. gada 8. jūnija sēdē lēma iepirkuma 1. daļu pārtraukt un iepirkuma līgumu šajā daļā neslēgt.