Iepirkums
„Reprezentatīvo materiālu iegāde Valsts izglītības attīstības aģentūras programmu publicitātes nodrošināšanai”
identifikācijas Nr. VIAA 2015/14 ESF

Paziņojums ievietots: 18.05.2015

 

Pasūtītājs: Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67814322, fakss: 67814344

Kontaktpersona par iepirkuma procesu: Vadības un ārējās sadarbības departamenta Juridiskā un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas projekta vadītāja Iluta Kažmēre, tālr.: 67785469, e-pasts: Iluta.Kazmere@viaa.gov.lv.

Kontaktpersona par tehnisko specifikāciju: . Komunikācijas un programmu publicitātes nodaļas vadītāja Ieva Kukule, tālrunis: 67785437, e-pasts: ieva.kukule@viaa.gov.lv .

Iepirkuma priekšmets: reprezentācijas materiālu iegādes pakalpojumi Valsts izglītības attīstības aģentūras vajadzībām, tajā skaitā ārvalstu finanšu instrumentu publicitātes nodrošināšanai, kas ietver izvēlēto reprezentācijas materiālu dizaina izstrādi, izgatavošanu/apstrādi un piegādi pasūtītāja norādītajā adresē, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.

Līguma izpildītājs: tiks slēgta vispārīgā vienošanās ar 3 pretendentiem, kuriem piešķirtas līguma slēgšanas tiesības:

  1. SIA “GEKA”, (reģ. Nr. 43603008853, juridiskā adrese: ”Zīles”, Līvānu iela 19, Mūsa, Bauskas novads, LV-3901, biroja adrese: Kalnciema iela 87, Rīga, LV-1046);
  2. SIA “PRO-BALTIC” (reģ. Nr. 40003850621, juridiskā un biroja adrese: Valguma iela 5-2, Rīga, LV-1048);
  3. SIA “Parnass Presentreklam” (reģ. Nr. 40003101935, juridiskā un biroja adrese: Miera iela 17, Rīga, LV-1001).

Līgumcena: līgumcena ir 41 900,00 eiro (četrdesmit viens tūkstotis deviņi simti eiro un nulle centi) bez PVN

Paziņojums IUB mājaslapā: tiks publicēts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.² panta divpadsmito daļu - piecu darbdienu laikā, pēc tam, kad tiks noslēgts līgums.

Lēmums: ?d=L_MUMS_noraksts_prezent.doc