Atklāts konkurss
„Valsts izglītības attīstības aģentūras darbinieku veselības apdrošināšana”
identifikācijas numurs VIAA 2016/01

 

Paziņojums ievietots: 13.04.2016.

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija:
Informāciju par iepirkumu (tai skaitā atbildes uz pretendentu uzdotajiem jautājumiem) sniedz:

kontaktpersona par iepirkuma procesu: Vadības un ārējās sadarbības departamenta Juridiskā un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas projekta vadītāja Iluta Kažmēre, tālr. 67785469, elektroniskā pasta adrese: Iluta.Kazmere@viaa.gov.lv;

kontaktpersona par tehnisko specifikāciju: apdrošināšanas brokera SIA “AVL Finance” pārstāve Anastasija Čerņicka, tālrunis: 67204686, mob. tālr.: 26425262, e-pasta adrese: anastasija@avlfinance.lv.

Iepirkuma priekšmets: Valsts izglītības attīstības aģentūras darbinieku veselības apdrošināšana

Līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas: “Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāle”, reģ. Nr. 50003958651

Līgumcena: 41 552.00 EUR (četrdesmit viens tūkstotis pieci simti piecdesmit divi eiro un nulle centi)

Paziņojums par rezultātiem IUB mājaslapā: https://pvs.iub.gov.lv/show/446237