Paziņojums par iepirkuma rezultātu

„Nacionālā profesionālās meistarības konkursa profesiju darba uzdevumu, vērtēšanas kritēriju, uzdevuma izpildei nepieciešamās infrastruktūras aprakstu un materiālu sarakstu izstrādāšana”,
identifikācijas Nr. VIAA 2016/38

Paziņojums ievietots: 20.12.2016.

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050
Kontaktinformācija:
1) Organizatoriska rakstura informāciju par iepirkumu sniedz: Kristīne Balandiņa, Informācijas un karjeras atbalsta departamenta Profesionālās meistarības konkursu nodaļas vecākā eksperte, tālrunis: 67830838, elektroniskā pasta adrese: Kristine.balandina@viaa.gov.lv.
2) Tehniska rakstura informāciju par iepirkumu sniedz: Aleksandra Joma, Informācijas un karjeras atbalsta departamenta Profesionālās meistarības konkursu nodaļas vadītāja, tālrunis: 67830842, elektroniskā pasta adrese: Aleksandra.joma@viaa.gov.lv.

Iepirkuma priekšmets:
Iepirkuma priekšmets ir Nacionālā profesionālās meistarības konkursa profesiju darba uzdevumu, vērtēšanas kritēriju, uzdevuma izpildei nepieciešamās infrastruktūras aprakstu un materiālu sarakstu izstrādāšana saskaņā ar tehnisko specifikāciju (B sadaļa), kas tiek veikts Eiropas Savienības fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5.specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros

Līguma slēgšanas tiesības piešķirtas: 

 • iepirkuma priekšmeta 1.daļā - Aijai Bāliņai, par kopējo līgumcenu 1082,64 EUR (viens tūkstotis astoņdesmit divi euro un 64 centi);
 • iepirkuma priekšmeta 2.daļā - Velgai Jākobsonei, par kopējo līgumcenu 631,54 EUR (seši simti trīsdesmit viens euro un 54 centi);
 • iepirkuma priekšmeta 3.daļā - SIA “Česlija”, reģ. Nr. 40003728973, par kopējo līgumcenu 631,54 EUR (seši simti trīsdesmit viens euro un 54 centi);
 • iepirkuma priekšmeta 4.daļā - Ivam Zennem, par kopējo līgumcenu 631,00 EUR (seši simti trīsdesmit viens euro un 00 centi);
 • iepirkuma priekšmeta 5.daļā - Salvim Poišam, par kopējo līgumcenu 1082,64 EUR (viens tūkstotis astoņdesmit divi euro un 64 centi);
 • iepirkuma priekšmeta 6.daļā - Robertam Flaumanim, par kopējo līgumcenu 631,00 EUR (seši simti trīsdesmit viens euro un 00 centi);
 • iepirkuma priekšmeta 7.daļā - Vijai Krūmiņai, par kopējo līgumcenu 1082,00 EUR (viens tūkstotis astoņdesmit divi euro un 00 centi);
 • iepirkuma priekšmeta 8.daļā - SIA “ENTRESOL”, reģ. Nr. 40103828542, par kopējo līgumcenu 521,92 EUR (pieci simti divdesmit viens euro un 92 centi);
 • iepirkuma priekšmeta 9.daļā - Inesei Vīcupai, par kopējo līgumcenu 631,54 EUR (seši simti trīsdesmit viens euro un 54 centi);
 • iepirkuma priekšmeta 10.daļā - Valteram Asaram, par kopējo līgumcenu 1082,00 EUR (viens tūkstotis astoņdesmit divi euro un 00 centi);
 • iepirkuma priekšmeta 11.daļā - Andrim Krūmiņam, par kopējo līgumcenu 1082,64 EUR (viens tūkstotis astoņdesmit divi euro un 64 centi);
 • iepirkuma priekšmeta 12.daļā - Agrim Kreisleram, par kopējo līgumcenu 1082,00 EUR (viens tūkstotis astoņdesmit divi euro un 00 centi);
 • iepirkuma priekšmeta 13.daļā - Andrim Veinbergam, par kopējo līgumcenu 1082,64 EUR (viens tūkstotis astoņdesmit divi euro un 64 centi);
 • iepirkuma priekšmeta 14.daļā - Arvīdam Plokštam, par kopējo līgumcenu 1082,64 EUR (viens tūkstotis astoņdesmit divi euro un 64 centi);
 • iepirkuma priekšmeta 15.daļā - Arvim Olingovičam, par kopējo līgumcenu 631,54 EUR (seši simti trīsdesmit viens euro un 54 centi);
 • iepirkuma priekšmeta 16.daļā - Viktoram Kaugijam, par kopējo līgumcenu 631,54 EUR (seši simti trīsdesmit viens euro un 54 centi);
 • iepirkuma priekšmeta 17.daļā - Andrim Tilakam, par kopējo līgumcenu 1080,00 EUR (viens tūkstotis astoņdesmit euro un 00 centi).

Paziņojums IUB mājaslapā