Paziņojums par iepirkuma rezultātu

“Nacionālā profesionālās meistarības konkursa komunikācijas kampaņas izstrāde un īstenošana”,
identifikācijas Nr. VIAA 2017/03

Paziņojums ievietots: 23.02.2017.


Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija:
· Kontaktpersona par iepirkuma procedūru: Informācijas un karjeras atbalsta departamenta Projekta vadības nodaļas vecākā eksperte Kristīne Balandiņa, tālrunis: 67830838, elektroniskā pasta adrese: kristine.balandina@viaa.gov.lv.
· Kontaktpersona par Tehnisko specifikāciju: Ieva Lorence, Komunikācijas un programmu publicitātes nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste, tālrunis: 67785435, elektroniskā pasta adrese: ieva.lorence@viaa.gov.lv.

Iepirkuma priekšmets: Iepirkuma priekšmets ir nacionālā profesionālās meistarības konkursa komunikācijas kampaņas izstrāde un īstenošana saskaņā ar Tehnisko specifikāciju, kas tiek veikts Eiropas Savienības fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5.specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros

Līguma slēgšanas tiesības piešķirtas: SIA “Repute”, par kopējo līgumcenu 35000,00 EUR (trīsdesmit pieci tūkstoši euro un 00 centi).

Paziņojums IUB mājaslapā