Iepirkums
“Informācijas sistēmas pieaugušo izglītības īstenošanas atbalstam izstrāde, attīstīšana un uzturēšana”
identifikācijas numurs VIAA 2017/17 ESF

Paziņojums ievietots: 09.02.2017.

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija:
Kontaktpersona par iepirkuma procedūras norisi: Profesionālās izglītības projektu departamenta Projektu vadības nodaļas projektu vadītāja Agnese Puķīte, tālr. 67854760, elektroniskā pasta adrese: agnese.pukite@viaa.gov.lv.
Kontaktpersonas par Tehnisko specifikāciju: Vadības un ārējās sadarbības departamenta
Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītājs Rinalds Ezeriņš, tālr.: 67814325, elektroniskā pasta adrese: rinalds.ezerins@viaa.gov.lv.

Iepirkuma priekšmets: informācijas sistēmas pieaugušo izglītības īstenošanas atbalstam izstrāde, attīstīšana un uzturēšana saskaņā ar Tehnisko specifikāciju Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1.specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” Eiropas Sociālā fonda projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” (Vienošanās Nr. 8.4.1.0/16/I/001) īstenošanas ietvaros.

Iepirkuma paredzamā kopējā līguma cena: nepārsniedz 145 290,00 EUR (viens simts četrdesmit pieci tūkstoši divi simti deviņdesmit euro un nulle centi) bez PVN.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2017.gada 23.marta, plkst. 11:00.

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Rīgā, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 16 – 1 (ieeja no Basteja pasāžas), 5.stāvā 1.kabinetā.

Iepirkuma nolikums ?d=Nolikums_info_sist_VIAA_2017_17_ESF.docx ar pielikumiem: 

  • Tehniskā specifikācija (nolikuma 6.pielikums) ?d=Nolikuma_6.pielikums_TEHNISK_SPECIFIK_CIJA.docx
  • Tehniskās specifikācijas 2.pielikums ?d=2.pielikums_pie_TS_dal_bnieku_saraksts_ESF.xlsx
  • Tehniskās specifikācijas 3.pielikums ?d=3.pielikums_pie_TS_izn_kuma_r_d_t_ji.xlsx
  • Tehniskās specifikācijas 4.pielikums ?d=4.pielikums_pie_TS_rezult_ta_r_d_t_ji.xlsx

 Atbildes uz jautājumiem: ?d=atbilde_uz_jaut_jumu_22.02.2017..docx (publicēts 22.02.2017.)