Iepirkums
“Informācijas sistēmas pieaugušo izglītības īstenošanas atbalstam izstrāde, attīstīšana un uzturēšana”
identifikācijas numurs VIAA 2017/17 ESF

Paziņojums ievietots: 24.05.2017.

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija:

  • Kontaktpersona par iepirkuma procedūras norisi: Profesionālās izglītības projektu departamenta Projektu vadības nodaļas projektu vadītāja Agnese Puķīte, tālr.: 67854760, elektroniskā pasta adrese: agnese.pukite@viaa.gov.lv.
  • Kontaktpersonas par Tehnisko specifikāciju: Vadības un ārējās sadarbības departamenta Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītājs Rinalds Ezeriņš, tālr.: 67814325, elektroniskā pasta adrese: rinalds.ezerins@viaa.gov.lv.

Iepirkuma priekšmets: informācijas sistēmas pieaugušo izglītības īstenošanas atbalstam izstrāde, attīstīšana un uzturēšana saskaņā ar Tehnisko specifikāciju Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1.specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” Eiropas Sociālā fonda projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” (Vienošanās Nr. 8.4.1.0/16/I/001) īstenošanas ietvaros.

Līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas: SIA „Clusterpoint”, nodokļu maksātāja reģ. Nr. 40003850104, par Finanšu piedāvājuma pozīcijā “KOPĀ par 1. un 2.posma izstrādi un ieviešanu” piedāvāto cenu 82 500.00 EUR bez PVN un Finanšu piedāvājuma pozīcijā “Sistēmas uzturēšanas un attīstīšanas izmaksas” piedāvāto cenu 30.00 EUR bez PVN par 1 cilvēkstundu.

Paziņojums IUB mājaslapā: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (PIL) Pārejas noteikumu 2.punktu (PIL redakcija, kas spēkā no 01.03.2017.), ievērojot PIL 29.panta pirmajā daļā noteikto, 10 (desmit) darbdienu laikā pēc tam, kad tiks noslēgts iepirkuma līgums, IUB Publikāciju vadības sistēmā tiks iesniegts publicēšanai paziņojumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.