“Nacionālā profesionālās meistarības konkursa norisei nepieciešamo specializēto telpu, to iekārtojuma, konkursantu darba vietu apbūves un speciālo izbūvju nodrošinājums”

identifikācijas Nr. VIAA 2017/18

Paziņojums ievietots: 02.05.2017.

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija:

1) Kontaktpersona par iepirkumu: Informācijas un karjeras atbalsta departamenta Projekta vadības nodaļas vecākā eksperte Kristīne Balandiņa, tālrunis: 67830838, elektroniskā pasta adrese: kristine.balandina@viaa.gov.lv.
2) Kontaktpersona par Tehnisko specifikāciju: Aleksandra Joma, Informācijas un karjeras atbalsta departamenta Profesionālās meistarības konkursu nodaļas vadītāja, tālrunis: 67830842, elektroniskā pasta adrese: aleksandra.joma@viaa.gov.lv.

Iepirkuma priekšmets:

Iepirkuma priekšmets ir nacionālā profesionālās meistarības konkursa norisei nepieciešamo specializēto telpu, to iekārtojuma, konkursantu darba vietu apbūves un speciālo izbūvju nodrošinājums saskaņā ar tehnisko specifikāciju projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanas vajadzībām, kas tiek īstenots Eiropas Savienības fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5.specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros

Līguma slēgšanas tiesības piešķirtas: SIA “BT1”, par kopējo līgumcenu 177290,00 EUR (viens simts septiņdesmit septiņi tūkstoši divi simti deviņdesmit euro un 00 centi) bez PVN.

Paziņojums IUB mājaslapā.