„Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāna paraugu izstrāde, karjeras atbalsta metodisko materiālu izstrāde, pedagogu karjeras konsultantu un karjeras atbalsta īstenošanā iesaistīto speciālistu papildizglītība par karjeras attīstības atbalsta pasākumu plānu un karjeras atbalsta metodisko materiālu”,
identifikācijas Nr. VIAA 2017/26


Paziņojums ievietots: 28.02.2017.


Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija:
1) Kontaktpersona par iepirkumu: Informācijas un karjeras atbalsta departamenta Projekta vadības nodaļas vecākā eksperte Kristīne Balandiņa, tālrunis: 67830838, elektroniskā pasta adrese: kristine.balandina@viaa.gov.lv.
2) Kontaktpersona par Tehnisko specifikāciju: Nora Kalēja, Informācijas un karjeras atbalsta departamenta Karjeras atbalsta nodaļas vecākā eksperte, tālrunis: 67785425, elektroniskā pasta adrese: nora.kaleja@viaa.gov.lv.

Iepirkuma priekšmets:
Iepirkuma priekšmets ir karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāna paraugu izstrāde, karjeras atbalsta metodisko materiālu izstrāde, pedagogu karjeras konsultantu un karjeras atbalsta īstenošanā iesaistīto speciālistu papildizglītība par karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāna un karjeras atbalsta metodisko materiālu projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanas vajadzībām, kas tiek īstenots Eiropas Savienības fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5.specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2017. gada 16. marts (plkst. 11.00)
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: VIAA Sekretariātā (5. stāvs), Vaļņu ielā 1, Rīgā, LV – 1050

Nolikums: ?d=Nolikums_metodiskie_materiali_apstipr.doc

Nolikums ar precizējumiem: ?d=Nolikums_metodiskie_materiali_precizets.doc (publicēts 14.03.2017.)