LĒMUMS
„Nacionālā profesionālās meistarības konkursa profesiju
darbnīcu izveide un darbības nodrošināšana”


Paziņojums ievietots: 30.03.2017.

1. Pasūtītājs – Valsts izglītības attīstības aģentūra, Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050.

2. Iepirkuma identifikācijas numurs – VIAA 2017/10.

3. Piedāvājuma izvēles kritērijs: No nolikuma prasībām atbilstošiem piedāvājumiem iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu katrā iepirkuma priekšmeta daļā.

4. Pretendenti, kuri iesniedza piedāvājumus un citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu:


Nr.p.k. 
Piedāvājuma
reģistrācijas
numurs 
Piedāvājuma saņemšanas
datums un laiks 
Pretendenta nosaukums  Piedāvājuma cena
bez PVN
Iepirkuma priekšmeta
daļa par kuru iesniegts piedāvājums
1. 4.-8.4/590 03.02.2017.
plkst.15.00
Ligita Kvēpa 430.00 EUR  7. daļa
2. 4.-8.4/647 06.02.2017.
plkst.11.00
Līga Jaunzeme  570.00 EUR  10. daļa
3. 4.-8.4/651 06.02.2017.
plkst.12.20
Sandis Breiers  500.00 EUR  11. daļa
4. 4.-8.4/658 06.02.2017.
plkst.14.30
Māris Rudzītis 500.00 EUR  9. daļa
5. 4.-8.4/678 06.02.2017.
plkst.15.07
Irina Cakule 430.00 EUR   3. daļa 
6. 4.-8.4/749 07.02.2017.
plkst.13.10
Igors Ivanovs 500.00 EUR  5. daļa
7. 4.-8.4/759 07.02.2017.
plkst.14.30
Dace Runča 500.00 EUR  1. daļa
8. 4.-8.4/765 07.02.2017.
plkst.14.40
Rita Kokorēviča 500.00 EUR  14. daļa
9. 4.-8.4/764 07.02.2017.
plkst.15.13
Gunta Beperščaite 650.00 EUR  17. daļa
10. 4.-8.4/760 07.02.2017.
plkst.16.30
Dzintra Baumane 450.00 EUR  12. daļa
11. 4.-8.4/761 07.02.2017.
plkst.16.30
Sandra Miklaševiča 500.00 EUR  13. daļa
12. 4.-8.4/762 07.02.2017.
plkst.16.32
Arnis Karlsons 570.00 EUR  15. daļa
13. 4.-8.4/763 07.02.2017.
plkst.16.34
Arvīds Verza 570.00 EUR  16. daļa 
14. 4.-8.4/850 07.02.2017.
plkst.17.00
SIA “DataGroup Technology”  430.00 EUR  6. daļa
15. 4.-8.4/851 07.02.2017.
plkst.17.00
Ieva Rituma 430.00 EUR 2. daļa
16. 4.-8.4/853 07.02.2017.
plkst.17.00
Gunta Stepanova 500.00 EUR   8. daļa
17. 4.-8.4/865 08.02.2017.
plkst.09.50
Jānis Pavlovskis 430.00 EUR  4. daļa

5. Piedāvājumi, kuros veikti aritmētisko kļūdu labojumi: Nav

6. Noraidītie pretendenti un to noraidīšanas iemesli: Nav.

7. Lēmuma pieņemšanas datums: 2017. gada 21. februāris.

8. Līguma slēgšanas tiesības piešķirtas:

8.1. iepirkuma priekšmeta 1.daļā - Dacei Runčai, personas kods XXXXXX-XXXXX, adrese: Lidoņu iela 26-14, Rīga, LV-1055, par kopējo līgumcenu 500,00 EUR (pieci simti euro un 00 centi);
8.2. iepirkuma priekšmeta 2.daļā - Ievai Ritumai, personas kods XXXXXX-XXXXX, adrese: Ūdens iela 12-32, Rīga, LV-1007, par kopējo līgumcenu 430,00 EUR (četri simti trīsdesmit euro un 00 centi);
8.3. iepirkuma priekšmeta 3.daļā - Irinai Cakulei, personas kods XXXXXX-XXXXX, adrese: Vidzemes šoseja 18, Garkalne, Garkalnes pagasts, LV-2137, par kopējo līgumcenu 430,00 EUR (četri simti trīsdesmit euro un 00 centi);
8.4. iepirkuma priekšmeta 4.daļā - Jānim Pavlovskim, personas kods XXXXXX-XXXXX, adrese: Kazarmu iela 3a-15, Rīga, LV-1013, par kopējo līgumcenu 430,00 EUR (četri simti trīsdesmit euro un 00 centi);
8.5. iepirkuma priekšmeta 5.daļā - Igoram Ivanovam, personas kods XXXXXX-XXXXX, adrese: Akadēmiķa Graftio iela 29-148, Daugavpils, LV-5414, par kopējo līgumcenu 500,00 EUR (pieci simti euro un 00 centi);
8.6. iepirkuma priekšmeta 6.daļā - SIA “DataGroup Technology”, reģ. Nr. 50103850441, adrese: Čiekurkalna 1.līnija 90-424, LV-1026, par kopējo līgumcenu 430,00 EUR (četri simti trīsdesmit euro un 00 centi);
8.7. iepirkuma priekšmeta 7.daļā - Ligitai Kvēpai, personas kods XXXXXX-XXXXX, adrese: Prūšu iela 78, Rīga, LV-1057, par kopējo līgumcenu 430 EUR (četri simti trīsdesmit euro un 00 centi);
8.8. iepirkuma priekšmeta 8.daļā - Guntai Stepanovai, personas kods XXXXXX-XXXXX, adrese: Brīvības iela 5, Skrunda, LV-3326, par kopējo līgumcenu 500,00 EUR (pieci simti euro un 00 centi);
8.9. iepirkuma priekšmeta 9.daļā - Mārim Rudzītim, personas kods XXXXXX-XXXXX, adrese: Vārnu iela 8-54, Rīga, LV-1009, par kopējo līgumcenu 500,00 EUR (pieci simti euro un 00 centi);
8.10. iepirkuma priekšmeta 10.daļā - Līgai Jaunzemei, personas kods XXXXXX-XXXXX, adrese: Jaunatnes iela 16-1, Grobiņa, LV-3430, par kopējo līgumcenu 570,00 EUR (pieci simti septiņdesmit euro un 00 centi);
8.11. iepirkuma priekšmeta 11.daļā - Sandim Breieram, personas kods XXXXXX-XXXXX, adrese: “Kalves”, Iecavas novads, LV-3913, par kopējo līgumcenu 500,00 EUR (pieci simti euro un 00 centi);
8.12. iepirkuma priekšmeta 12.daļā - Dzintrai Baumanei, mikrouzņēmuma nodokļu maksātāja CR Nr. 0053316, adrese: Brīvības gatve 432 k-1 - 64, Rīga, LV-1024, par kopējo līgumcenu 450,00 EUR (četri simti piecdesmit euro un 00 centi);
8.13. iepirkuma priekšmeta 13.daļā - Sandrai Miklaševičai, personas kods XXXXXX-XXXXX, adrese: Klijānu iela 5-28, Rīga, LV-1012, par kopējo līgumcenu 500,00 EUR (pieci simti euro un 00 centi);
8.14. iepirkuma priekšmeta 14.daļā - Ritai Kokorēvičai, personas kods XXXXXX-XXXXX, adrese: Kazeņu iela 3, Tušķi, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, LV-3007, par kopējo līgumcenu 500,00 EUR (pieci simti euro un 00 centi);
8.15. iepirkuma priekšmeta 15.daļā - Arnim Karlsonam, personas kods XXXXXX-XXXXX, adrese: Admirāļu iela 8a, Rīga, LV-1016, par kopējo līgumcenu 570,00 EUR (pieci simti septiņdesmit euro un 00 centi);
8.16. iepirkuma priekšmeta 16.daļā - Arvīdam Verzam, personas kods XXXXXX-XXXXX, adrese: Ceļmalieši, Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas novads, LV-3031, par kopējo līgumcenu 570,00 EUR (pieci simti septiņdesmit euro un 00 centi);
8.17. iepirkuma priekšmeta 17.daļā - Guntai Beperščaitei, personas kods XXXXXX-XXXXX, adrese: Selekcijas iela 18-27, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads, LV-4126, par kopējo līgumcenu 650,00 EUR (seši simti piecdesmit euro un 00 centi).

9. Par uzvarētājiem noteikto pretendentu salīdzinošās priekšrocības:
Lēmuma 8.punktā minētie pretendenti, kuriem piešķirtas līguma slēgšanas tiesības atbilst visām nolikumā izvirzītajām prasībām un ir ar viszemāko cenu attiecīgajā iepirkuma priekšmeta daļā.

10. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta astoņpadsmito daļu, pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz kuru attiecas šā panta noteikumi, un kas uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.