Iepirkums
“Komunikācijas kampaņu izstrāde un īstenošana”
identifikācijas numurs VIAA 2017/39 ESF

Paziņojums ievietots: 13.04.2017.
Paziņojums par grozījumiem: 22.04.2017.

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija:
Kontaktpersonas par atklāta konkursa norisi:

   • Agnese Puķīte
    Profesionālās izglītības projektu departamenta
    Pieaugušo izglītības pārvaldības nodaļas projektu vadītāja
    tālr.: 67854760, e-pasts: agnese.pukite@viaa.gov.lv  
   • Zane Linaberga – Dzerkale
    Profesionālās izglītības projektu departamenta
    Projektu vadības nodaļas projektu vadītāja
    tālr.: 67854763, e-pasts: zane.linaberga-dzerkale@viaa.gov.lv 

Kontaktpersona par tehnisko specifikāciju:

   • Zane Birka
    Komunikācijas un programmu publicitātes nodaļas
    Vecāka informācijas speciāliste  
    tālr.: 67785462, e-pasts: zane.birka@viaa.gov.lv 

Iepirkuma priekšmets ir sadalīts divās daļās:

   • 1.daļa - Pieaugušo izglītības projekta integrētās komunikācijas kampaņas izstrāde un īstenošana saskaņā ar tehnisko specifikāciju
   • 2.daļa - Jauniešu garantijas reklāmas mini kampaņas izstrāde un īstenošana jauniešu informēšanai un piesaistei 2017./2018. mācību gadā saskaņā ar tehnisko specifikāciju 

Iepirkuma paredzamā kopējā līguma cena:

   • 1.daļā – nepārsniedz 41 322.31 EUR (četrdesmit viens tūkstotis trīs simti divdesmit divi euro un trīsdesmit viens cents) bez PVN;
   • 2.daļā – nepārsniedz 8 904.00 EUR (astoņi tūkstoši deviņi simti četri euro un 00 centi) bez PVN.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2017. gada 19. maijam, plkst. 11.00.

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Vaļņu iela 1, Rīga, LV – 1050, lietvedībā, 5.stāvā.

Piedāvājumu atvēršana notiks:
atklātā sanāksmē 2017. gada 19. maijā plkst. 11.00 VIAA telpās, Rīgā, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 16-1 (ieeja no Basteja pasāžas, 5. stāva konferenču zāle).

Iepirkuma nolikums ar pielikumiem: ?d=Nolikums_info_kampanas_VIAA_2017.39_ESF_FINAL.docx

   • VIAA vizuālās identitātes rokasgrāmata: ?d=VIAAidentitate2015.pdf  (skatīt iepirkuma nolikuma 6.pielikuma “Tehniskā specifikācija iepirkuma priekšmeta 1.daļā” 14.punktu (nolikuma 29.lpp))
   • Plakātu šablonu piemēri: ?d=Plakata_sablons_piemers_Nr.1.docx, ?d=Plakata_sablons_piemers_Nr.2.docx, ?d=Plakata_sablons_piemers_Nr.3.docx (skatīt iepirkuma nolikuma 6.pielikuma “Tehniskā specifikācija iepirkuma priekšmeta 1.daļā” 2.5.2.apakšpunktu (36.lpp))

Paziņojums par līgumu IUB mājaslapā: https://pvs.iub.gov.lv/show/490904 (publicēts 15.04.2017.)

Paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju IUB mājaslapā: https://pvs.iub.gov.lv/show/491663 (publicēts 22.04.2017.)
(Grozījumi izdarīti 15.04.2017. Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā publicētā paziņojuma par līgumu iedaļas Nr. II 1.6. punktā atbilstoši iepirkuma nolikuma 1.4.3. apakšpunktā noteiktajam, t.i., ka piedāvājumu var iesniegt par vienu vai abām iepirkuma priekšmeta daļām)

Atbildes uz jautājumiem:

   • ?d=Atbilde_uz_jaut_lapai_25.04.2017.docx (publicēts 25.04.2017.)
   • ?d=Atbilde_uz_jaut_lapai_27.04.2017.docx (publicēts 27.04.2017.)
   • ?d=Atbilde_uz_jaut_lapai_10.05.2017.docx (publicēts 10.05.2017.)
   • ?d=Atbilde_uz_jaut_lapai_12.05.2017.docx (publicēts 12.05.2017.)
   • ?d=Atbilde_uz_jaut_lapai_17.05.2017.docx (publicēts 17.05.2017.)