Par atklāta konkursa
“Komunikācijas kampaņu izstrāde un īstenošana”
identifikācijas numurs VIAA 2017/39 ESF

2. daļas “Jauniešu garantijas reklāmas mini kampaņas izstrāde un īstenošana jauniešu informēšanai un piesaistei 2017./2018. mācību gadā” ziņojums

Paziņojums ievietots: 21.06.2017.

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Līguma slēgšanas tiesības iepirkuma priekšmeta 2. daļā piešķirtas: 

  • SIA “MOOZ!”, reģ. Nr.: 40003272411, adrese: 13. janvāra iela 33, Rīga, LV–1050.

Līgums tiks slēgts par Jauniešu garantijas reklāmas mini kampaņas izstrādi un īstenošanu jauniešu informēšanai un piesaistei 2017./2018. mācību gadā par Tehniskajā un Finanšu piedāvājumā iepirkuma priekšmeta 2. daļai visām kolonnā “Cena EUR bez PVN” norādītajām piedāvātajām cenām par katru no reklāmas risinājumu veidiem kopā 8400,00 (astoņi tūkstoši četri simti euro un nulle centi) EUR bez PVN.

Paziņojums IUB mājaslapā: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (PIL) 29. panta pirmo daļu un Ministru kabineta 28.02.2017. noteikumu Nr. 107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 25. punktu, 10 (desmit) darbdienu laikā pēc tam, kad tiks noslēgts iepirkuma līgums, IUB Publikāciju vadības sistēmā tiks iesniegts publicēšanai paziņojumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.

Ziņojums: ?d=zinojums_2.dala.pdf