Par atklāta konkursa
“Komunikācijas kampaņu izstrāde un īstenošana”
identifikācijas numurs VIAA 2017/39 ESF

1. daļas “Pieaugušo izglītības projekta integrētās komunikācijas kampaņas izstrāde un īstenošana saskaņā ar tehnisko specifikāciju” ziņojums

Paziņojums ievietots: 11.07.2017.

Pasūtītājs: 
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413 
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Līguma slēgšanas tiesības iepirkuma priekšmeta 1. daļā piešķirtas: 

  • SIA “MOOZ!”, reģ. Nr.: 40003272411, adrese: 13. janvāra iela 33, Rīga, LV–1050.

Līgums tiks slēgts par Pieaugušo izglītības projekta integrētās komunikācijas kampaņas izstrādi un īstenošanu par Finanšu piedāvājumā iepirkuma priekšmeta 1. daļai piedāvāto cenu 41 250.00 (četrdesmit viens tūkstotis divi simti piecdesmit euro un nulle centi) EUR bez PVN.

Paziņojums IUB mājaslapā: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (PIL) 29. panta pirmo daļu un Ministru kabineta 28.02.2017. noteikumu Nr. 107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 25. punktu, 10 (desmit) darbdienu laikā pēc tam, kad tiks noslēgts iepirkuma līgums, IUB Publikāciju vadības sistēmā tiks iesniegts publicēšanai paziņojumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.

Ziņojums: ?d=zinojums_1.dala.pdf