Atklāts konkurss
“Dienesta auto noma”
identifikācijas numurs VIAA 2017/13

Paziņojums ievietots: 24.05.2017.

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija:

  • Kontaktpersona par atklāta konkursa nolikumu: Vadības un ārējās sadarbības departamenta Juridiskā un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas juriste Iluta Kažmēre, tālr.: 67785474, elektroniskā pasta adrese: iluta.kazmere@viaa.gov.lv.
  • Kontaktpersonas par Tehnisko specifikāciju: Aģentūras direktora vietniece resursu pārvaldības jautājumos – Vadības un ārējās sadarbības departamenta direktore Gunta Tralmaka, tālr.: 67359077, elektroniskā pasta adrese: gunta.tralmaka@viaa.gov.lv.

Iepirkuma priekšmets ir sadalīts divās daļās:
1.daļa - divu vieglo automobiļu – minivenu noma saskaņā ar tehnisko specifikāciju
2.daļa - viena vieglā pasažieru automobiļa noma saskaņā ar tehnisko specifikāciju.

Līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas:
1) iepirkuma priekšmeta 1.daļā – SIA “TRANSPORENT”, reģ. Nr.: 40003722171, adrese: Kārļa Ulmaņa gatve 75, Rīga, LV-1046. Līgums tiks slēgts par 2 automobiļu nomu 36 mēnešiem par kopējo līgumcenu 36 017.28 EUR bez PVN (trīsdesmit seši tūkstoši seši simti septiņpadsmit euro un divdesmit astoņi centi);
2) iepirkuma priekšmeta 2.daļā – SIA “Pilna Servisa Līzings”, reģ. Nr.: 40003546341, adrese: Gunāra Astras iela 13, Rīga, LV-1082. Līgums tiks slēgts par 1 automobiļa nomu 36 mēnešiem par kopējo līgumcenu 10 229.40 EUR bez PVN (desmit tūkstoši divi simti divdesmit deviņi euro un četrdesmit centi).

Paziņojums IUB mājaslapā: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (PIL) 29.panta pirmo daļu un Ministru kabineta 28.02.2017. noteikumu Nr. 107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 25.punktu, 10 (desmit) darbdienu laikā pēc tam, kad tiks noslēgts iepirkuma līgums, IUB Publikāciju vadības sistēmā tiks iesniegts publicēšanai paziņojumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.

Ziņojums: ?d=Zi_ojums_Dienesta_auto.pdf