Iepirkums, kas tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 10.panta pirmo daļu
“Pasākumu organizēšanas pakalpojumi VIAA funkciju nodrošināšanai”
identifikācijas numurs VIAA 2017/31

Paziņojums ievietots: 03.05.2017.

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija:
Kontaktpersona:
Iluta Kažmēre
Vadības un ārējās sadarbības departamenta
Juridiskā un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas juriste
Tālr.: 67785474, e-pasts: iluta.kazmere@viaa.gov.lv 

Iepirkuma priekšmets:
Pasākumu organizēšanas pakalpojumi VIAA funkciju nodrošināšanai saskaņā ar nolikumā un nolikuma pielikumā Nr.2 noteiktajām prasībām.

Iepirkuma paredzamā kopējā līguma cena:
Iepirkuma rezultātā VIAA slēgs Līgumu par summu, kas nepārsniedz 139 999,00 EUR (Viens simts trīsdesmit deviņi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit deviņi euro un 00 centi) bez PVN.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2017. gada 13. maija plkst. 11.00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Vaļņu iela 1, Rīga, LV – 1050, lietvedībā, 5. stāvā

Iepirkuma nolikums ar pielikumiem: ?d=nolikums_END.docx

Atbilde uz jautājumu: ?d=Atbilde_uz_jaut_jumiem.pdf (publicēts 11.05.2017.)