Iepirkums, kas tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 10.panta pirmo daļu
“Pasākumu organizēšanas pakalpojumi VIAA funkciju nodrošināšanai”
identifikācijas numurs VIAA 2017/31

Paziņojums ievietots: 08.06.2017.

Pasūtītājs: 
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413 
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija:
Iluta Kažmēre
Vadības un ārējās sadarbības departamenta
Juridiskā un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas juriste 
Tālr.: 67785474, e-pasts: iluta.kazmere@viaa.gov.lv 

Iepirkuma priekšmets:
Pasākumu organizēšanas pakalpojumi VIAA funkciju nodrošināšanai saskaņā ar nolikumā un nolikuma pielikumā Nr.2 noteiktajām prasībām.

Līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas:

SIA “Prakse.lv”, reģ. Nr. 40103463807, adrese: Ģertrūdes iela46-5, Rīga, LV-1011, nosakot, ka tiks slēgts līgums par summu, kas nepārsniedz 139 999,00 EUR (Viens simts trīsdesmit deviņi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit deviņi euro un 00 centi) bez PVN. Līguma darbības termiņš ir 3 (trīs) gadi vai līdz līgumcenas apguvei, atkarībā no tā, kurš nosacījums iestājas pirmais. SIA “Prakse.lv” piedāvātā cena (izteikta procenta likmē) ir 0.64 %.

Lēmums: ?d=Lemums_noraksts.pdf