Iepirkuma
„Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāna paraugu izstrāde, karjeras atbalsta metodisko materiālu izstrāde, pedagogu karjeras konsultantu un karjeras atbalsta īstenošanā iesaistīto speciālistu papildizglītība par karjeras attīstības atbalsta pasākumu plānu un karjeras atbalsta metodisko materiālu”
identifikācijas numurs VIAA 2017/47
rezultāts

Paziņojums ievietots: 20.09.2017.

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija
par iepirkumu:
Asnāte Šmagre 
Vadības un ārējās sadarbības departamenta 
Juridiskā un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas juriste  
Tālr.: 67785434, e-pasts: asnate.smagre@viaa.gov.lv 

par tehnisko specifikāciju: 
Nora Kalēja
Informācijas un karjeras atbalsta departamenta 
Karjeras atbalsta nodaļas vecākā eksperte
Tālr.: 67785425, e-pasts: nora.kaleja@viaa.gov.lv 

Iepirkuma priekšmets: Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāna paraugu izstrāde, karjeras atbalsta metodisko materiālu izstrāde, pedagogu karjeras konsultantu un karjeras atbalsta īstenošanā iesaistīto speciālistu papildizglītība par karjeras attīstības atbalsta pasākumu plānu un karjeras atbalsta metodisko materiālu, saskaņā ar nolikumu un tehnisko specifikāciju.

Līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas: Latvijas Lauksaimniecības universitātei, reģ. Nr. 90000041898, adrese: Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001, nosakot, ka tiks slēgts līgums par summu, kas nepārsniedz 61560,00 EUR (sešdesmit viens tūkstotis pieci simti sešdesmit euro nulle centi) bez PVN. Līguma darbības termiņš ir 23 (divdesmit trīs) kalendārie mēneši, bet ne ilgāk, kā līdz 2019. gada 31. jūlijam vai līdz līgumcenas apguvei, atkarībā no tā, kurš nosacījums iestājas pirmais.

Līgumcena:  61 560.00 EUR