Iepirkums
„Tulkošanas pakalpojuma nodrošināšana”
identifikācijas numurs VIAA 2017/57

Paziņojums ievietots: 16.11.2017.
 

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050
 
Kontaktinformācija:
kontaktpersona par iepirkuma procesu -
Iluta Kažmēre
Vadības un ārējās sadarbības departamenta
Juridiskā un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas juriste
Tālr.: 67785474, e-pasts: iluta.kazmere@viaa.gov.lv

kontaktpersona par tehnisko specifikāciju
Ilze Astrīda Jansone
Informācijas un karjeras atbalsta departamenta
Karjeras atbalsta nodaļas Euroguidance programmas vadītāja
Tālt.: 67830829, e-pasts: ilze.jansone@viaa.gov.lv 

Iepirkuma priekšmets:  Tulkošanas pakalpojuma nodrošināšana saskaņā ar nolikumu un tehnisko specifikāciju. 
 
Līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas:

SIA “LMI Translations”, reģ. Nr.40103178123, juridiskā un biroja adrese: Kr.Valdemāra iela 33-33, Rīga, LV-1010. Iepirkuma rezultātā ar SIA “LMI Translations” tiks slēgts līgums par kopējo līgumcenu 41 999.00 EUR (četrdesmit viens tūkstotis deviņi simti deviņdesmit deviņi euro un nulle centi) bez PVN. Līguma darbības laiks – 36 mēneši no līguma noslēgšanas brīža vai līdz līguma kopējās summas apguvei – 41 999.00 EUR, atkarībā no tā, kurš no nosacījumiem iestājas pirmais.

Līgumcena: 41 999.00 EUR 

Lēmums: ?d=L_mums_noraksts_.pdf