Iepirkums
„Dienesta komandējumu un darba braucienu nodrošināšana VIAA vajadzībām”
identifikācijas numurs VIAA 2017/62

Paziņojums ievietots: 17.10.2017.
 

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050
 
Kontaktinformācija
Iluta Kažmēre
Vadības un ārējās sadarbības departamenta
Juridiskā un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas juriste
Tālr.: 67785474, e-pasts: iluta.kazmere@viaa.gov.lv

Žaneta Podniece
Vadības un Informācijas un karjeras atbalsta departamenta
Projekta vadības nodaļas vecākā eksperte
Tālr.: 67830838, e-pasts: zaneta.podniece@viaa.gov.lv

Iepirkuma priekšmets: Dienesta komandējumu un darba braucienu nodrošināšana VIAA vajadzībām saskaņā ar nolikumu un tehnisko specifikāciju. 
 
Līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas:

SIA „Latvia Tours”, reģ. Nr.40103042144, juridiskā adrese: Aspazijas bulvāris 24-10, Rīga, LV-1050. Iepirkuma rezultātā ar SIA „Latvia Tours” tiks slēgta vispārīgā vienošanās par kopējo līgumcenu 27 900.00 EUR (divdesmit septiņi tūkstoši deviņi simti euro un nulle centi) bez PVN. Vispārīgās vienošanās darbības termiņš ir līdz līgumcenas – 27 900.00 EUR (divdesmit septiņi tūkstoši deviņi simti euro un nulle centi) apguvei (plānotais vispārīgās vienošanās darbības termiņš ir 6 mēneši).

Līgumcena:   27 900.00 EUR
 
Lēmums: ?d=33472_Lemums_noraksts.pdf