Iepirkums
“Interviju veikšana un fotomateriālu sagatavošana interneta vietnei “Profesiju pasaule””
identifikācijas Nr. VIAA 2017/61

Paziņojums ievietots: 18.10.2017.

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija:

  • Informācijas un karjeras atbalsta departamenta Projektu vadības nodaļas vecākā eksperte Žaneta Podniece, tālrunis: 67830838, elektroniskā pasta adrese: zaneta.podniece@viaa.gov.lv;
  • Informācijas un karjeras atbalsta departamenta Informācijas resursu nodaļas vecākā eksperte Agnese Ernesta, tālrunis: 67201170, elektroniskā pasta adrese: agnese.ernesta@viaa.gov.lv

Iepirkuma priekšmets: Interviju veikšana un fotomateriālu sagatavošana interneta vietnei “Profesiju pasaule”.

Līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas:

SIA “Deep White”, reģ.Nr. 40003930429, juridiskā adrese: Stabu iela 33a, Rīga, LV-1011, nosakot, ka tiks slēgts iepirkuma līgums par summu, kas nepārsniedz 22 500,00 EUR (divdesmit divi tūkstoši pieci simti euro un nulle centi) bez PVN par Finanšu piedāvājumā norādītajām piedāvātajām cenām. Iepirkuma līguma darbības termiņš: no līguma parakstīšanas brīža līdz saistību pilnīgai izpildei, bet ne ilgāk kā līdz Tehniskajā specifikācijā norādīto 50 (piecdesmit) komplektu veikšanai vai līdz līgumcenas apguvei, atkarībā no tā, kurš nosacījums iestājas pirmais.

Līgumcena:  22 500,00 EUR

Lēmums: ?d=Lemums_2017_61_noraksts.docx