Atklāts konkurss
Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa komunikācijas kampaņas izstrāde un īstenošana
identifikācijas Nr. VIAA 2017/81
 
Publicēts 05.01.2018.
 
Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktpersona par atklātā konkursa norisi (t.sk. par atklātā konkursa nolikumu): Informācijas un karjeras atbalsta departamenta Projektu vadības nodaļas vecākā eksperte Žaneta Podniece, tālrunis: 67830838, elektroniskā pasta adrese: zaneta.podniece@viaa.gov.lv.

Kontaktpersona par Tehnisko specifikāciju: Inita Blačforda, Komunikācijas un programmu publicitātes nodaļas vadītāja, tālrunis: 67785437, elektroniskā pasta adrese: inita.blacforda@viaa.gov.lv.

Iepirkuma priekšmets: nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa komunikācijas kampaņas izstrāde un īstenošana saskaņā ar Tehnisko specifikāciju, kas tiek veikts Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros (Nr. 8.3.5.0./16/I/001)

Iepirkuma paredzamā kopējā līguma cena: nepārsniedz 38 845,00 EUR (trīsdesmit astoņi tūkstoši astoņi simti četrdesmit pieci euro un nulle centi) bez pievienotās vērtības nodokļa.
 

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš PAGARINĀTS: līdz 2018.gada 31.janvārim, plkst. 11:00.


Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Vaļņu iela 1, Rīga, LV – 1050, lietvedībā, 5.stāvā.
 
Nolikums: ?d=Nolikums_info_kampanas_VIAA_2017_81_apstiprinats_izsludinats.docx
 
Nolikums ar 09.01.2018. grozījumiem: ?d=Nolikums_info_kampanas_VIAA_2017_81_ar_09.01.2018_grozijumiem.docx
 
Nolikums ar 15.01.2018. grozījumiem: ?d=Nolikums_info_kampanas_VIAA_2017_81_ar_15.01.2018_grozijumiem.docx
 
Atbildes uz jautājumiem: ?d=Atbilde_uz_jaut_lapai_09.01.2018.docx (09.01.2018.)
                                              ?d=Atbilde_uz_jaut_lapai_15.01.2018.docx (15.01.2018.)
                                              ?d=Atbilde_uz_jaut_23.01.2018.docx (23.01.2018.)