Atklāts konkurss
Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa komunikācijas kampaņas izstrāde un īstenošana
identifikācijas Nr. VIAA 2017/81

 

Publicēts 26.02.2018.

Pasūtītājs: 
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413 
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050


Kontaktpersona par atklātā konkursa norisi (t.sk. par atklātā konkursa nolikumu): Informācijas un karjeras atbalsta departamenta Projektu vadības nodaļas vecākā eksperte Žaneta Podniece, tālrunis: 67830838, elektroniskā pasta adrese: zaneta.podniece@viaa.gov.lv.

Kontaktpersona par Tehnisko specifikāciju: Inita Blačforda, Komunikācijas un programmu publicitātes nodaļas vadītāja, tālrunis: 67785437, elektroniskā pasta adrese: inita.blacforda@viaa.gov.lv.

Iepirkuma priekšmets: nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa komunikācijas kampaņas izstrāde un īstenošana saskaņā ar Tehnisko specifikāciju, kas tiek veikts Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros (Nr. 8.3.5.0./16/I/001)

Līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas: SIA “REPUTE”, Reģ.Nr. 40003474804, juridiskā adrese: Rīga, Lāčplēša iela 14 - 10, LV-1011 par nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa komunikācijas kampaņas izstrādi un īstenošanu par Finanšu piedāvājumā piedāvāto cenu 38 844.00 (trīsdesmit astoņi tūkstoši astoņi simti četrdesmit četri euro un nulle centi) EUR bez PVN.

Paziņojums IUB mājaslapā: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (PIL) 29.panta pirmo daļu un Ministru kabineta 28.02.2017. noteikumu Nr. 107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 25.punktu, 10 (desmit) darbdienu laikā pēc tam, kad tiks noslēgts iepirkuma līgums, IUB Publikāciju vadības sistēmā tiks iesniegts publicēšanai paziņojumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.

Ziņojums: ?d=zinojums_JP_meistaribas_konkurss.pdf