Iepirkums
„Video materiālu izveide nacionālo jauno profesionāļu meistarības konkursu un profesionālās izglītības popularizēšanai” 
identifikācijas Nr. VIAA 2018/19

Publicēts 16.03.2018.

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktpersonas:

Organizatoriska rakstura informāciju par iepirkumu sniedz: Iluta Kažmēre, Informācijas un karjeras atbalsta departamenta Projektu vadības nodaļas vecākā eksperte, tālrunis: 67785838, elektroniskā pasta adrese: iluta.kazmere@viaa.gov.lv .

Tehniska rakstura informāciju par iepirkumu sniedz: Informācijas un karjeras atbalsta departamenta Profesionālās meistarības konkursu nodaļas vecākā eksperte, tālrunis: 67785404, e-pasta adrese: ieva.stulpina@viaa.gov.lv

Iepirkuma priekšmets: Video materiālu izveide nacionālo jauno profesionāļu meistarības konkursu un profesionālās izglītības popularizēšanai saskaņā ar iepirkuma nolikuma B sadaļu “Tehniskā specifikācija”.

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: VIAA lietvedībā (5. stāvs), Vaļņu ielā 1, Rīgā, LV – 1050

Nolikums: ?d=Nolikums_Skills_video_mat_2.doc

Atbildes uz jautājumiem: 

?d=Atbilde_uz_jaut_jumu_22.03.2018..doc (22.03.2018.)
?d=Atbildes_uz_jaut_jumiem_2_1_23.03.18..doc (23.03.2018.)