Informācija par pieņemto lēmumu
Valsts izglītības attīstības aģentūras organizētajā atklātajā konkursā
"
Informācijas sistēmas pieaugušo izglītības īstenošanas atbalstam izstrāde, attīstīšana un uzturēšana"
VIAA 2018/23_ESF

 

Paziņojums ievietots: 02.05.2018.

 

Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 41.panta pirmo daļu, 2018. gada 25. aprīlī līguma slēgšanas tiesības tika piešķirtas:

Pretendents

Piedāvātā līgumcena

SIA ”UNISO”

Piedāvātā cena EUR, bez PVN par 1.un 2.posma izstrādi un ieviešanu KOPĀ (EUR bez PVN) 70 000.00

Piedāvātā cena par Sistēmas uzturēšanas un attīstīšanas izmaksām (cena par 1 cilvēkstundu EUR bez PVN) 30.00

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 68. panta otrās daļas 1. punktu, pretendents 10 dienu laikā pēc tam, kad iepirkuma komisijas lēmums par iepirkuma procedūras rezultātiem nosūtīts elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu, ir tiesīgs iesniegt iesniegumu Iepirkumu uzraudzības birojam par iepirkuma komisijas darbību iepirkuma procedūras norises laikā.

Ziņojums par iepirkuma procedūru: ?d=Proceduras_zinojums_VIAA_2018_23_ESF.doc