Iepirkums
"Pieaugušo izglītības projekta integrētās komunikācijas kampaņas izstrāde un īstenošana"
identifikācijas Nr. VIAA 2018/25_ESF

Paziņojums ievietots: 28.03.2018. 

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija:

 • Kontaktpersona jautājumos par nolikumu un iepirkuma procedūru – Valsts izglītības attīstības aģentūras Profesionālās izglītības projektu departamenta Pieaugušo izglītības pārvaldības nodaļas projekta vadītāja Agnese Rone, t.67854760, e-pasts: agnese.rone@viaa.gov.lv.
 • Kontaktpersona jautājumos par tehnisko specifikāciju - Valsts izglītības attīstības aģentūras Komunikācijas un programmu publicitātes nodaļas Vecākā informācijas speciāliste Zane Birka, tālr. 67785462, e-pasts: zane.birka@viaa.gov.lv.

Iepirkuma priekšmets: Iepirkuma priekšmets ir Pieaugušo izglītības projekta integrētās komunikācijas kampaņas izstrāde un īstenošana, saskaņā ar nolikuma tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām un līguma projektu.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2018. gada 18. aprīlis (plkst. 11.00).

Piedāvājumu atvēršana notiks: 2018. gada 18. aprīlī plkst. 11.00, Rīgā, Z.A.Meierovica bulvārī 16 – 1, 5. stāvā.

Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Vaļņu ielā - 1, Rīgā, LV-1050, lietvedībā, 5. stāvā. 

Nolikums un tā pielikumi: 

 • Nolikums ?d=Nolikums_komunikacijas_kampana_VIAA_2018_25_ESF.docx
 • 1. pielikums - pieteikums ?d=1.pielikums_pieteikums.docx
 • 2. pielikums - pretendenta pieredze ?d=2.pielikums_pretendenta_pieredze.docx
 • 3. pielikums - pieaicināto speciālistu pieredze ?d=3.pielikums_pieaicinato_specialistu_pieredze.docx
 • 4. pielikums - informācija par līguma izpildi ?d=4.pielikums_inform_cija_par_l_guma_izpildi.docx
 • 5. pielikums - piegādātāju apvienības apliecinājums ?d=5._pielikums_piegadataju_apvienibas_apliecinajums.docx
 • 6. pielikums - tehniskā specifikācija ?d=6.pielikums_Tehniska_specifikacija.docx
 • 7. pielikums - finanšu piedāvājums ?d=7.finansu_piedavajums.docx
 • 8. pielikums - tehniskā piedāvājuma vērtēšanas metodoloģija ?d=8.pielikums_tehn.piedavajuma_vertesanas_metodologija.docx
 • 9. pielikums - līguma projekts ?d=9.pielikums_liguma_projekts.docx

Kampaņas esošās radošās koncepcijas vizuāļi un materiālu paraugi:

 • 4 galvenie vizuāļi (key visuals) - plakāti ?d=VIAA_Macibaspieaugusajiem.lv_Key_Visuals_plakati.pdf
 • 1 kopējais vizuālis (key visual?d=VIAA_Macibaspieaugusajiem.lv_Key_Visual_kopejais.pdf
 • reklāmas baneru kadru paraugi ?d=VIAA_Macibas_pieaugusajiem.lv_baneru_paraugi.zip
 • plakātu šablonu paraugi ?d=Plakata_sablons_krasains_A3.zip ?d=Plakata_sablons_melnbalts_A3.zip