Iepirkums
Pieaugušo izglītības projekta integrētās komunikācijas kampaņas izstrāde un īstenošana
identifikācijas numurs VIAA 2018/34_ESF

 

Paziņojums ievietots: 26.04.2018.


Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija:

 • Kontaktpersona par atklāta konkursa norisi: Valsts izglītības attīstības aģentūras Profesionālās izglītības projektu departamenta Pieaugušo izglītības pārvaldības nodaļas projekta vadītāja  Agnese Rone, t.: 67854760, e-pasts: Agnese.Rone@viaa.gov.lv.
 • Kontaktpersonas par Tehnisko specifikāciju: Valsts izglītības attīstības aģentūras Komunikācijas un programmu publicitātes nodaļas vadītāja Inita Blačforda, t.: 67785437, e-pasts:  Inita.Blacforda@viaa.gov.lv.

Iepirkuma priekšmets: Iepirkuma priekšmets ir integrētās komunikācijas kampaņas izstrāde un īstenošana ar mērķi informēt un uzrunāt projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” mērķa auditoriju (turpmāk – Pakalpojums) saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām (turpmāk – Tehniskā specifikācija) Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1.specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” Eiropas Sociālā fonda projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” (vienošanās Nr. 8.4.1.0/16/I/001)  īstenošanas ietvaros. 

Iepirkuma paredzamā kopējā līguma cena: nepārsniedz  41 322.31 (četrdesmit viens tūkstoti trīs simti divdesmit divi euro un trīsdesmit viens cents) bez PVN.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2018. gada 18. maija, plkst. 11:00.

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Elektroniskajā iepirkumu sistēmā www.eis.gov.lv, e-konkursu apakšsistēmā

Nolikums: ?d=Informat_v_kampa_a_nolikums.docx

Pielikumi:

 1. Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā (veidne) ?d=83162_1.pielikums_pieteikums.docx
 2. Pretendenta pieredzes apliecinājuma tabula (veidne) ?d=25164_2.pielikums_pretendenta_pieredze.docx
 3. Pretendenta līguma izpildē piesaistītā personāla pieredzes apliecinājums (CV veidnes) ?d=3.pielikums_pieaicin_to_speci_listu_pieredze.docx
 4. Informācija par līguma izpildi (veidne) ?d=19329_4.pielikums_inform_cija_par_l_guma_izpildi.docx
 5. Apliecinājums par piegādātāju apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu iepirkuma līguma izpildē (veidne) ?d=5._pielikums_pieg_d_t_ju_apvien_bas_apliecin_jums.docx
 6. Tehniskā specifikācija ?d=98341_6.pielikums_Tehniska_specifikacija.docx
 7. Finanšu piedāvājums (veidne) ?d=7.pielikums_Finan_u_pied_v_jums.docx
 8. Tehniskā piedāvājuma vērtēšanas metodoloģija ?d=8.pielikums_Metodolo_ija.docx
 9. Līguma projekts ?d=9.pielikums_l_guma_projekts.docx

Kampaņas esošās radošās koncepcijas vizuāļi un materiālu paraugi:

 • 4 galvenie vizuāļi (key visuals) - plakāti ?d=7352_VIAA_Macibaspieaugusajiem.lv_Key_Visuals_plakati.pdf
 • 1 kopējais vizuālis (key visual?d=42993_VIAA_Macibaspieaugusajiem.lv_Key_Visual_kopejais.pdf
 • reklāmas baneru kadru paraugi ?d=24509_VIAA_Macibas_pieaugusajiem.lv_baneru_paraugi.zip
 • plakātu šablonu paraugi ?d=18608_Plakata_sablons_krasains_A3.zip ?d=98666_Plakata_sablons_melnbalts_A3.zip