Iepirkums, kas tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 10. panta pirmo daļu
“Pasākumu organizēšanas pakalpojumi VIAA funkciju nodrošināšanai”
identifikācijas numurs VIAA 2018/48

Paziņojums ievietots: 13.08.2018.

Pasūtītājs: 
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413 
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija:
Asnāte Šmagre
Vadības un ārējās sadarbības departamenta
Juridiskā un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja  
Tālr.: 67785434, e-pasts: asnate.smagre@viaa.gov.lv 

Iepirkuma priekšmets:
Pasākumu organizēšanas pakalpojumi VIAA funkciju nodrošināšanai saskaņā ar nolikumā un nolikuma pielikumā Nr.2 noteiktajām prasībām.

Līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas:

SIA “Prakse.lv”, reģistrācijas Nr. 40103463807, adrese: Lāčplēša iela 41, Rīga, LV-1011, nosakot, ka tiks slēgts līgums par summu, kas nepārsniedz 139 999,00 EUR (Viens simts trīsdesmit deviņi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit deviņi euro un 00 centi) bez PVN. Līguma darbības termiņš ir 2 (divi) gadi vai līdz līgumcenas apguvei, atkarībā no tā, kurš nosacījums iestājas pirmais. SIA “Prakse.lv” piedāvātā cena (izteikta procenta likmē) ir 0.01 %.

Lēmums: ?d=L_MUMS_Prakse.lv.doc