Atklāts konkurss
„Karjeras nedēļas kampaņas izstrāde un īstenošana”
identifikācijas numurs
 VIAA 2018/41

 

Paziņojums ievietots: 20.08.2018.

Pasūtītājs:

Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija:

Par iepirkuma dokumentāciju un organizatoriska rakstura informāciju – Valsts izglītības attīstības aģentūras Informācijas un karjeras atbalsta departamenta Projekta vadības nodaļas vecākā eksperte Iluta Kažmēre, tālr.: 67785489, fakss: 67814344,  e-pasta adrese: iluta.kazmere@viaa.gov.lv ;

Par Tehnisko specifikāciju: Valsts izglītības attīstības aģentūras Komunikācijas un programmu publicitātes nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste Līga Jeroščeva, tālr.: 67785435, e-pasta adrese: liga.jerosceva@viaa.gov.lv.

Iepirkuma priekšmets ir karjeras nedēļas kampaņas izstrāde un īstenošana saskaņā ar Tehniskās specifikācijas prasībām, kas tiek veikts Eiropas Savienības fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5.specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros īstenotā projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.

Līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas:SIA “Baltic Communication Partners”, reģ. Nr.40003661144, par kopējo līgumcenu 48 830,00 EUR (četrdesmit astoņi tūkstoši astoņi simti trīsdesmit euro un nulle centi) bez PVN. 

Ziņojums: ?d=Zi_ojums_noraksts_karjeras_nedela.pdf