Atklāts konkurss
“Interviju veikšana un fotomateriālu sagatavošana interneta vietnei “Profesiju pasaule””
identifikācijas numurs VIAA 2018/68 

Paziņojums ievietots: 12.11.2018.

 

Pasūtītājs:

Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija:

Par iepirkuma dokumentāciju un organizatoriska rakstura informāciju – Valsts izglītības attīstības aģentūras Informācijas un karjeras atbalsta departamenta Projekta vadības nodaļas vecākā eksperte Iluta Kažmēre, tālr.: 67785489, e-pasta adrese: iluta.kazmere@viaa.gov.lv;

Par Tehnisko specifikāciju: Informācijas un karjeras atbalsta departamenta Informācijas resursu nodaļas vecākais eksperts Jānis Veinbergs, tālrunis: 67201170, elektroniskā pasta adrese: janis.veinbergs@viaa.gov.lv

Iepirkuma priekšmets ir profesijas pārstāvju interviju un fotomateriālu par šo profesijas pārstāvju darba ikdienu un vidi sagatavošana Pasūtītājam ievietošanai interneta vietnē “Profesiju pasaule” www.profesijupasaule.lv saskaņā ar nolikuma 2.pielikumu “Tehniskā specifikācija”, kas tiek veikts Eiropas Savienības fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5.specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros īstenotā projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, identifikācijas Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros.

Līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas: SIA “MEDIJU NAMS”, reģ. Nr.40003610627, juridiskā adrese: Cēsu iela 31/3, Rīga, LV-1012, par kopējo līgumcenu 42 000,00 EUR (četrdesmit divi tūkstoši euro un nulle centi) bez PVN.

Ziņojums: ?d=Zi_ojums_12.11..pdf