Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD) ir starptautiska organizācija, kas izveidota, lai veicinātu apņemšanos ievērot demokrātijas un tirgus ekonomikas principus, sekmētu globālo tirdzniecību un ilgstošu ekonomisko attīstību.

Tās darbība koncentrējas uz tādām svarīgām valsts tautsaimniecības nozarēm kā makroekonomika un statistika, tirdzniecība, investīcijas, izglītība un zinātne, attīstības politika sociālie jautājumi, izņemot aizsardzību. OECD ir liela nozīme valsts pārvaldes stiprināšanā, palīdzot dalībvalstu valdībām identificēt ekonomiskās problēmas un nosakot politiku šo trūkumu novēršanai. Šajā kontekstā īpaši nozīmīgas ir OECD publikācijas un zinātniskie pētījumi.

1998. gada septembrī Izglītības un zinātnes ministrija noslēdza līgumu ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizāciju (OECD) par ziņojuma "Nacionālo izglītības politiku analīze. Latvija" izstrādi.

Ziņojuma sagatavošanas organizatorisko darbu Latvijā nodrošināja PIAP aģentūra, finansējot tā izstrādi no ES Phare programmas "Profesionālā izglītība 2000" līdzekļiem. Ziņojums sagatavots trīs valodās - latviešu, angļu un franču valodā.

Ziņojumā analizēti procesi Latvijas izglītības politikā, lai ar starptautiski atzītu un neatkarīgu ekspertu palīdzību formulētu rekomendācijas izglītības turpmākās attīstības stratēģijai.

Latvijai, esot šādas analīzes pasūtījuma iniciatorei, OECD pieņēma lēmumu iekļaut Baltijas reģiona darbības programmā arī pārējo Baltijas valstu izglītības politikas izpēti.

1999. gadā un 2000. gada sākumā notika OECD ekspertu darba vizītes Latvijā. Vizīšu un dokumentālo avotu izpētes rezultātā tapis dokuments ?d=files/news/521/oecdaug8.pdf, par kuru savus komentārus snieguši Izglītības un zinātnes ministrijas un visu izglītībā iesaistīto institūciju pārstāvji. Ziņojuma gala variants tika oficiāli apstiprināts OECD izglītības, sociālo lietu un nodarbinātības komitejas sanāksmē 2000. gada 26.-27. jūnijā, Helsinkos, Somijā.

Ar 2017. gada ziņojuma prezentāciju saistītie materiāli ir publicēti Izglītības un zinātnes ministrijas mājas lapā, projekta “Dalība starptautiskajos pētījumos” apakšsadaļā “OECD pētījumi – OECD INES”:
 
Noderīgas saites: