Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas

Programma "Apvārsnis 2020" atbalsta inovatīvu tehnoloģiju, kas nepieciešamas inovāciju nostiprināšanai visās Eiropas Savienības rūpniecības nozarēs, ieskaitot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT) izstrādi. IKT tematika caurauž visu "Apvārsnis 2020" programmu un atrodama visās tās apakšprogrammās.

 

Pamatā IKT aktivitātes ir iekļautas programmas otrajā pīlārā „Vadošā loma rūpniecībā” un aptver šādus tematus:

  • jaunās paaudzes sastāvdaļas un sistēmas;
  • uzlabota skaitļošanas tehnika;
  • nākotnes internets;
  • satura izveides tehnoloģijas un informācijas pārvaldība;
  • robottehnika;
  • mikroelektronika, nanoelektronika un fotonika.

 

Ņemot vērā to, ka tehnoloģijas attīstās arvien straujāk un iespaido sabiedrības praktiski visas dzīves jomas, svarīga nozīme ir cilvēku un tehnoloģiju mijiedarbībai, tās izpētei, kas arī viena no pētījumu prioritātēm.


IKT apakšprogramma ir strukturēta ap mērķtiecīgi plānotu pētniecību un inovāciju izstrādi, kas īstenota ciešā sadarbībā ar rūpnieciskajiem partneriem. Šī sadarbība tiek atbalstīta ar vairākām publiskajām un privātām partnerībām. Programma atbalsta pētījumus saistībā ar pamattehnoloģijām tādām kā mikroelektronika, nanoelektronika, fotonika un robotika, kā arī citus starpnozaru tehnoloģiju pētījumus un izstrādnes.

 

Kontaktpersonu skatīt Apvārsnis 2020 Nacionālā kontaktpunkta ekspertu sarakstā

Noderīga informācija


Noderīgas saites: