ECSEL projektu konkursi

Projektu konkursus (parasti divpakāpju) izsludina Eiropas Komisijas Dalībnieku portālā (Participant Portal) atbilstoši kopuzņēmuma ECSEL darba plānam (ECSEL JU Work Plan).

Tā kā ECSEL ir viens no programmas Apvārsnis 2020 īstenošanas instrumentiem, dalība projektu pieteikumos notiek saskaņā ar programmas Apvārsnis 2020 vispārīgajiem noteikumiem. Atšķirīga ir finansējuma atbalsta intensitāte.

Kopuzņēmuma ECSEL projektu konkursos var piedalīties dalībnieki no Eiropas Savienības dalībvalstīm un asociētajām valstīm. Eiropas Savienības dalībvalstis un asociētās valstis katru gadu izstrādā Nacionālos dalības noteikumus (Country specific Eligibility rules). Tajos paziņo valsts līdzfinansējuma apmēru konkursam, atbalstāmās aktivitātes, nosacījumus projekta dalībniekiem, līdzfinansējuma atbalsta intensitāti u.c.

Pētniecības organizācijas (zinātniskie institūti, augstskolas) un uzņēmumi var iesaistīties ECSEL projektu pieteikumos atbilstoši pašreizējā gada Darba plānam un Nacionālajiem dalības noteikumiem.

2018. gada ECSEL projektu konkurss norit divās kārtās:

  • 1. kārta (PO-Project outline) no 21. februāra līdz 26. aprīlim; 
  • 2. kārta (FPP-Full Project proposal), tikai sekmīgajiem 1. kārtas pieteikumiem - līdz 20.septembrim.

Nākamais konkurss plānots 2019. gada pavasarī pēc kopuzņēmuma ECSEL jaunā darba plāna apstiprināšanas.