ICT-AGRI-FOOD projektu pieteikumu konkurss

2019. gada 18. decembrī tika atvērts pirmais projektu konkurss, kura mērķis ir atbalstīt starptautiskus un inovatīvus projektus informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā, atbalstīt pētniecības projektus digitālo tehnoloģiju risinājumu izstrādei, kas  sekmētu pāreju uz ilgtspējīgākām un elastīgākām lauksaimniecības pārtikas ražošanas sistēmām. Pētniecības projektos būtu jāizpēta, jāizstrādā un jāpārbauda digitālie risinājumi tādām problēmām kā pieaugošais pārtikas pieprasījums, konkurence par zemi un citiem dabas resursiem, ko rada citi biomasas izmantošanas veidi, globalizācija, dzīvnieku vai augu slimību draudi, vides un klimatiskās izmaiņas, sabiedrības veselības apsvērumi un ekonomiskie ierobežojumi.

Projektu konkurss ir atvērts projektu pieteikumiem šādās pētniecības tēmās:

  1. Data-driven ICT platforms and solutions to improve the sustainability of agri-food Systems
  2. Identify and address barriers for adoption of ICT technologies in the agri-food systems

Projektu konkurss noritēs divās kārtās - pirmā posma pieteikumus jāiesniedz līdz 2020. gada 3.marta plkst 13:00 (CET)

Maksimālais projekta īstenošanas laiks ir 3 gadi. 

Konkursa prioritāšu apraksts un citi konkursa nosacījumi ir atrodami ICT-AGRI-FOOD projekta mājaslapā

Konkursa kopējais budžets ir ieplānots 17,5 miljoni eiro apmērā un konkursā ar finansējumu piedalās 28 nacionālās un reģionālās zinātni finansējošās institūcijas: 

Austrija

Austrijas Federālā ilgtspējas un tūrisma ministrija (BMTW)

Beļģija

Lauksaimniecības un zivsaimniecības pētniecības institūts (EV-ILVO)

Flandrijas Pētniecības Fonds (FWO)

Ekonomiskās un inovāciju politikas fonds (Hermesfonds/VL AIO)

Bulgārija

Bulgārijas Nacionālais zinātnes fonds (BNSF)

Dānija

Dānijas Lauksaimniecības/zivsaimniecības aģentūra (DAFA)

Francija

Nacionālā Zinātnes aģentūra (ANR)

Bretaņas reģions (BRETAGNE)

Grieķija

Pētniecības un tehnoloģijas ģenerālsekretariāts (GSRT)

Igaunija

Igaunijas Zinātnes padome (ETAg)

Lauksaimniecības ministrija (MEM)

Itālija

Lauksaimniecības pārtikas un mežsaimniecības politikas ministrija (MIPAAF)

Izraēla

Inovācijas iestāde (MATIMOP)

Īrija

Lauksaimniecības un pārtikas attīstības iestāde (Teagasc)

Lauksaimniecības, pārtikas un jūras departaments (DAFF)

Latvija

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA)

Nīderlande

Lauksaimniecības, dabas un pārtikas kvalitātes ministrija (MinLNV)

Norvēģija

Norvēģijas Zinātnes padome (RCN) 

Polija

Nacionālais zinātnes un attīstības centrs (NCBiR)

Rumānija

Augstākās izglītības, zinātnes, attīstības un inovācijas finansēšanas aģentūra (UEFISCDI)

Spānija

Andalūzijas Tehnoloģiskā korporācija (CTA)

Somija

Lauksaimniecības un mežsaimniecības ministrija (MMM)

Šveice

Šveices Lauksaimniecības federālais birojs (FOAG-BLW)

Turcija

Turcijas Zinātniskās un tehnoloģiskās pētniecības padome (Tübitak)

Ungārija

Nacionālais pētniecības, attīstības un inovācijas birojs (NKFIH)

Vācija

Federālā Izglītības un zinātnes ministrija (BMBF)

Federālā pārtikas un lauksaimniecības ministrija (BMEL)

Zviedrija

Zviedrijas Vides, lauksaimniecības zinātnes un telpiskās plānošanas zinātnes padome (FORMAS)

Projekta pieteikumu var iesniegt universitātes, zinātniskie institūti, kā arī uzņēmumi paredzot projektā izpētes darbus no fundamentālās zinātnes līdz pat rūpnieciskajiem pētījumiem.

Konkurss notiek divās kārtās, konkursa laika grafiks ir šāds:

2019. gada 18. decembris

Projekta idejas pieteikuma konkursa izsludināšana

2020. gada 3. marts 13:00 (CEL)

Projekta idejas pieteikuma konkursa termiņš 

2020. gada 22. maijs

Uzaicinājums iesniegt projekta pieteikumu

2020. gada 6. jūlijs

Projekta pieteikuma iesniegšanas termiņš konkursa otrajā kārtā

2020. gada 29. septembris

CHIST-ERA Rīcības komitejas lēmums par atbalstāmajiem projektiem un konkursa rezultātu paziņošana projektu pieteicējiem 

2020. gads

Projektu īstenošanas uzsākšana

Projektu pieteikumu iesniegšana notiek tiešsaistē ICT-AGRI-FOOD mājaslapā, kur var iepazīties arī ar projektu idejām, kam tiek meklēti partneri.

Projektu pieteikumus vērtēs dažādu valstu eksperti un lēmumu par atbalstu projektu īstenošanai pieņems nacionālā/reģionālā līmenī.

Finansējums projektu īstenošanai tiek piešķirts nacionālo/reģionālo programmu ietvaros. Latvijas dalībniekiem finansējums projektu īstenošanai ir paredzēts no valsts budžeta apakšprogrammas „Dalības nodrošināšana Eiropas Savienības pētniecības un tehnoloģijas attīstības programmās” finanšu resursiem.

Plašāka informācija par konkursu ir atrodama ICT-AGRI-FOOD projekta mājaslapā