M-era.Net 2 projektu pieteikumu konkurss

2020. gada 17. martā atvērts pētniecības projektu konkurss. Konkursa mērķis ir atbalstīt starptautiskas sadarbības projektus materiālu zinātnēs un inovācijā, tai skaitā par materiālu izpēti zemas oglekļa emisijas tehnoloģiju izstrādei vai saistītām ražošanas tehnoloģijām.

Konkursā piedalās 22 valstu 28 pētniecību un inovāciju finansējošas institūcijas, to skaitā ar finansējumu konkursā piedalās Taivānas Zinātnes un tehnoloģijas ministrija, Krievijas Inovācijas atbalsta fonds, San Paulo Pētniecības atbalsta fonds (Brazīlija), Norvēģijas Zinātnes padome, Dienvidāfrikas Zinātnes un tehnoloģijas pārvalde, Izglītības, zinātnes un inovācijas valsts sekretariāts (Šveice), Kvebekas Ekonomikas un inovācijas ministrija (Kanāda) un Turcijas Zinātnes un tehnoloģiskās pētniecības padome.

Konkursa budžets ir ieplānots 23 milj. eiro apmērā. Latvijas ieguldījums konkursa budžetā ir 800 000 eiro, kas paredzēts projektu finansēšanai visās konkursa tematikās.

Konkursa pirmajā kārtā līdz š.g. 16.jūnijam ir jāiesniedz projekta idejas pieteikums, kam jāatbilst kādai no šādam konkursa tematikām:

  • daudzpakāpju modelēšana materiālu aprēķininam un apstrādei (multiscale modeling for materials engineering and processing)
  • inovatīvas virsmas, pārklājumi un saskarnes (innovative surfaces, coatings and interfaces)
  • augstas veiktspējas kompozīti (high performance composites)
  • funkcionāli materiāli (functional materials)
  • jaunas stratēģijas uz moderniem materiāliem bāzētu tehnoloģiju pielietojumam veselības jomā (new strategies for advanced material-based technologies in health applications)
  • materiālu papildinoša ražošana (materials for additive manufacturing).

Projektu pieteikumu iesniegšanai ir paredzēta divpakāpju on-line kārtība

 2020. gada 17. marts

Projektu konkursa izsludināšana

2020. gada 16. jūnijs

Projekta idejas pieteikuma konkursa termiņš

2020. gada septembris/oktobris

Projektu ideju konkursa rezultāti un uzaicinājums iesniegt pilnu projekta pieteikumu

2020. gada 19. novembris

Pilna projekta pieteikuma iesniegšanas termiņš

2021. gada februāris

M-ERA.Net 2 Rīcības padomes lēmums par atbalstāmajiem projektiem un projektu konkursa rezultātu paziņošana projektu pieteicējiem

2021. gada marts - maijs

Līguma par projekta īstenošanu slēgšana un projektu īstenošanas uzsākšana

Projekta pieteikumu var iesniegt universitātes, zinātniskie institūti, kā arī uzņēmumi paredzot projektā izpētes darbus no fundamentālās zinātnes līdz pat rūpnieciskajiem pētījumiem un eksperimentālajām izstrādnēm.

Konkursā iesniegtos projektu pieteikumus izvērtēs dažādu valstu eksperti, lēmumu par atbalstu projekta īstenošanai pieņems nacionālā/reģionālā līmenī.

Finansējums projekta īstenošanai katram projekta dalībniekam tiks piešķirts attiecīgo nacionālo/reģionālo programmu ietvaros. Projekta Latvijas dalībniekam finansējums ir paredzēts no valsts budžeta programmas 70.06.00 “Dalība Eiropas Savienības pētniecības un tehnoloģiju attīstības programmās” finanšu resursiem.

Sīkāka informācija par konkursa nosacījumiem un iesniedzamajiem dokumentiem:

Projektu partnerus var meklēt izmantojot šādas interneta vietnes: