Apakšprogrammas mērķis ir pilnveidot zinātnieku prasmes, nodrošināt apmācību un sekmēt to profesionālo izaugsmi. Jaunu zināšanu apguve un jauno zinātnieku apmācība tiek īstenota, atbalstot pārrobežu un starpnozaru mobilitāti.

Apakšprogrammas ietvaros tiek īstenoti četru veidu mobilitātes atbalsta instrumenti:

  1. Inovatīvie apmācību tīkli, kuru ietvaros atbalsts tiek sniegts apmācības un/vai doktorantūras programmu īstenošanai, ko kopīgi realizē Eiropas un pasaules universitātes, zinātniskie institūti un uzņēmumi.
  2. Individuālās stipendijas zinātniekiem. Piešķirot stipendijas grantu, tiek atbalstīta zinātnieku mobilitāte Eiropā, gan ārpus tās, kā arī sekmēta labāko ārvalstu zinātnieku piesaiste darbam Eiropas Savienībā.
  3. Atbalsts starptautiskai un starp-sektorālai pētniecības un inovācijas personāla apmaiņai, kuras ietvaros tiek nodrošināta dažādas pieredzes zinātnieku (sākot ar jauniem zinātniekiem, pēc-doktorantiem un pieredzes bagātiem zinātniekiem), zinātnes administratīvā un tehniskā personāla īstermiņa mobilitāte.
  4. Atbalsts tiek sniegts piešķirot papildus finansējumu reģionālām, nacionālām vai starptautiskām zinātnieku mobilitātes programmām, kuru mērķis ir zinātnieku tālāka apmācība un karjeras veidošana. Šo programmu ietvaros Eiropas Komisija atbalsta zinātnieku mobilitāti pāri robežām -  piešķirot finansējumu vienas valsts zinātniekiem darbam un apmācībai kādas citas valsts zinātniskajā institūcijā.

Kontaktpersonu skatīt Apvārsnis 2020 Nacionālā kontaktpunkta ekspertu sarakstā.

Noderīga informācija

Kopējais programmas  budžets 2018. gadam 890,28 miljoni, 2019. gadam 939,15 miljoni un 2020. gadam 1 miljards 42,45 miljoni. 

Marijas Sklodovskas- Kirī a ktivitātes projektu konkursi

Noderīgas saites

Research P articipant Portal

Apvārsnis 2020 programmas mājaslapa

Apvārsnis 2020 projektu konkursi

CORDIS – Kopienas informācijas portāls par aktivitātēm pētniecības un attīstības jomās

Tuvākie pasākumi

Biežāk uzdotie jautājumi

Veiksmes stāstu video

Video "Kā iegūt MSCA IF: individuālo stipendiju"

Videoresursi Inovatīvo apmācības tīklu dalībniekiem un pieteicējiem