Employees

Didzis Poreiters

Head of Unit
didzis.poreiters [at] viaa.gov.lv

Agnese Ernesta

Senior Expert
agnese.ernesta [at] viaa.gov.lv

Dita Muravjova

Senior Expert
dita.muravjova [at] viaa.gov.lv

Inga Šīna

Head of Eurydice Programme
inga.sina [at] viaa.gov.lv

Viktors Kravčenko

Eurydice Programme Expert
viktors.kravcenko [at] viaa.gov.lv

Ināra Punkstiņa

Senior Expert
inara.punkstina [at] viaa.gov.lv

Ilze Astrīda Jansone

Head of Euroguidance Programme
ilze.jansone [at] viaa.gov.lv

Ralfs Spāde

Euroguidance Senior Expert
ralfs.spade [at] viaa.gov.lv