Par Euroguidance

EK Karjeras konsultēšanas un informācijas tīkla – Euroguidance uzdevumus Latvijā veic Valsts izglītības attīstības aģentūras  Informācijas un karjeras atbalsta departaments. Euroguidance mērķis ir veicināt karjeras attīstības atbalsta sistēmas (KAAS) politiku un praktisko darbību, sniedzot informāciju politikas plānotājiem un atbalstu karjeras konsultantiem un citiem sistēmas pārstāvjiem.

 

Euroguidance Latvijā:

     • sadarbojas un veicina kontaktus valsts un starptautiskajā līmenī, lai nodrošinātu informācijas apmaiņu ar KAAS, Euroguidance centriem citās Eiropas valstīs, kā arī ar citām institūcijām, kas Eiropā veicina mobilitāti;
     • izstrādā, publicē un izplata pārbaudītu informāciju par Latvijas, citu ES dalībvalstu, EEZ un kandidātvalstu izglītības sistēmām, izglītības iespējām un profesionālajām kvalifikācijām, ņemot vērā karjeras attīstības atbalsta (KAA) speciālistu un interesentu vajadzības;
     • uztur un aktualizē informāciju par izglītības iespējām Latvijā interneta informācijas portālā PLOTEUS (Portal on Learning Opportunities Throughout the European Space) un citās datu bāzēs;
     • apkopo un izplata informāciju par metodēm un līdzekļiem KAA nodrošināšanai mūža garumā Latvijas speciālistu vajadzībām;
     • popularizē mobilitāti Eiropā kā izglītības un karjeras attīstības iespēju KAA speciālistiem un viņu klientiem;
     • piedalās Euroguidance centru tīkla attīstības pasākumos un veicina Euroguidance atpazīstamību Latvijā.

 

 

Oficiālā EK Euroguidance lapa: www.euroguidance.eu