Kurš mācību priekšmets man patīk vislabāk?

Kurš mācību priekšmets man patīk vislabāk? Padomi veiksmīgai karjeras izvēlei (2008)

Jautājums – kurš mācību priekšmets man patīk vislabāk, ir starta punkts ceļā uz savai personībai un iespējām piemērotākās profesijas izvēli. Izdevumā atrodama informācija par dažādām profesijām, galvenajiem mācību priekšmetiem, kuri jāapgūst izglītības iestādē, nozīmīgāko prasmju un zināšanu uzskaitījums, kas nepieciešams šīs profesijas pārstāvim, kā arī darba iespēju un karjeras izaugsmes piemēri.

Informatīvais izdevums domāts pusaudžiem un jauniešiem, bet to var izmantot arī projektu nedēļās un mācību un audzināšanas stundās, kuras veltītas karjeras izglītības jautājumiem.

Materiāls ir sagatavots ESF projekta "Karjeras izglītības programmas nodrošinājums izglītības sistēmā" (KIPNIS) ietvaros.

Karjeras izglītība profesionālās vidējās izglītības iestādēs

Karjeras izglītība profesionālās vidējās izglītības iestādēs. Skolotāja rokasgrāmata (2006)

Izdevums „Karjeras izglītība profesionālās vidējās izglītības iestādēs” ir rokasgrāmata skolotājiem, kas palīdzēs izzināt skolēnu pašattīstības ceļu, izpētīt karjeras iespējas un  karjeras plānošanas soļus.

Materiāls ir sagatavots ESF projekta "Karjeras izglītības programmas nodrošinājums izglītības sistēmā" (KIPNIS) ietvaros.

Karjeras izglītība profesionālās vidējās izglītības iestādēs

Karjeras izglītība profesionālās vidējās izglītības iestādēs. Darba burtnīca (2006)

Darba burtnīcā „Karjeras izglītība profesionālās vidējās izglītības iestādēs” ir apkopoti praktiski uzdevumi, kas profesionālo skolu audzēkņiem palīdzēs izzināt sevi, gūt priekšstatu par karjeras veidošanas posmiem un plānot to.

Materiāls ir sagatavots ESF projekta "Karjeras izglītības programmas nodrošinājums izglītības sistēmā" (KIPNIS)ietvaros.

Karjeras izglītība 10.-12. klasē

Karjeras izglītība 10.-12. klasē. Skolotāja rokasgrāmata (2006)

Izdevums veidots, lai piedāvātu idejas un praktiskus padomus skolotājiem, kā sasniegt karjeras izglītības mācību mērķus. Metodiskais materiāls ir paredzēts 36 stundu programmai, kas īstenojams klašu audzinātāju stundās, ārpusstundu nodarbībās, projektu nedēļās, kā arī atsevišķas nodarbības integrējamas dažādu mācību priekšmetu stundās, veidojot veiksmīgu starppriekšmetu saikni. 

Materiāls ir sagatavots ESF projekta "Karjeras izglītības programmas nodrošinājums izglītības sistēmā" (KIPNIS)ietvaros.

 

Karjeras izglītība 7.-9. klasei

Karjeras izglītība 7.-9. klasei. Metodiskie ieteikumi (2006)

Pamatskolas posms ir pats sākums tam, lai jaunietis sāktu veidot pārdomātu un secīgu  karjeru. Metodiskā materiāla mērķis ir palīdzēt pedagogiem plānot un īstenot karjeras izglītību, lai motivētu 7.-9.klašu skolēnus apgūt un attīstīt prasmes savu interešu, spēju un iespēju samērošanā, savu karjeras mērķu izvirzīšanā un karjeras vadīšanā, kā arī sniegtu zināšanas un izpratni par darba pasauli, tās saikni ar izglītību, par karjeras plānošanu un attīstīšanu visa mūža garumā. Skolotāja rokasgrāmatā iekļautas karjeras izglītībā sasniedzamās prasmes un padomi gan ārpusstundu darbam ar skolēniem, gan darbam ar vecākiem.

Materiāls ir sagatavots ESF projekta "Karjeras izglītības programmas nodrošinājums izglītības sistēmā" (KIPNIS) ietvaros.

Karjeras izglītība 9. klasē

Karjeras izglītība 9. klasē. Metodiskie ieteikumi (2006)

Metodiskais materiāls „Karjeras izglītība 9.klasē” palīdzēs klašu audzinātājiem un skolotājiem īstenot karjeras izglītību 9.klasēs. Materiālā iekļautās tēmas ietver: iegūstamās prasmes, tematisko nodarbību plānojumu, nodarbību paraugmoduļus, izdales materiālus, terminu vārdnīcu un ieteikumus darbam. Metodiskais līdzeklis ir daudzu praktiķu pieredzes rezultāts, kas izmantojams kā radošu ideju krātuve.

Materiāls ir sagatavots ESF projekta "Karjeras izglītības programmas nodrošinājums izglītības sistēmā" (KIPNIS) ietvaros.

Karjeras izglītība 8. klasē

Karjeras izglītība 8. klasē. Metodiskie ieteikumi (2007)

Brošūra „Karjeras izglītība 8. klasē. Metodiskie ieteikumi” ir palīgs 8. klašu skolotājiem, kas veidots  atbilstoši 8. klases mācību programmai un vecumposma īpatnībām. Materiālā iekļauta informācija un stundu tēmas par tiem jautājumiem, kas palīdzes jau astotās klases skolniekam apzināt savas iespējas un plānot savu nākotnes ceļu.

Materiāls ir sagatavots ESF projekta "Karjeras izglītības programmas nodrošinājums izglītības sistēmā" (KIPNIS) ietvaros.

Karjeras izglītība 7. klasē

Karjeras izglītība 7. klasē. Metodiskie ieteikumi (2006)

Brošūra „Karjeras izglītība 7. klasē. Metodiskie ieteikumi.” ir palīgs 7. klašu skolotājiem, kas veidots  atbilstoši 7. klases mācību programmai un vecumposma īpatnībām.  Brošūrā iekļautā informācija palīdzēs skolotājiem un klašu audzinātājiem rosināt savus skolēnus domāt par sevis izzināšanu,  novērtēt savas prasmes, mācēt atrast informāciju un mācīties pieņemt svarīgus lēmumus.

Materiāls ir sagatavots ESF projekta "Karjeras izglītības programmas nodrošinājums izglītības sistēmā" (KIPNIS) ietvaros.

Atrodi savu ceļu

DVD Atrodi savu ceļu. Karjeras un izglītības iespējas ķīmijas un farmācijas nozarē (2008)

Izdevums jauniešiem, kas palīdzēs tuvāk iepazīt karjeras iespējas ķīmijas un farmācijas nozarē.

DVD ir iekļauta:

 • videofilma par nozares attīstību, karjeras veidošanu tajā un nākotnes perspektīvām,
 • nozarē strādājošu cilvēku pieredzes stāstu videosižeti;
 • informācija par nozari, izglītības iespējām tajā un kontaktinformācija.

Materiāls ir sagatavots ESF projekta "Karjeras izglītības programmas nodrošinājums izglītības sistēmā" (KIPNIS) ietvaros.

DVD ir pieejams visās Latvijas vispārizglītojošās un profesionālajās skolās. 

Atrodi savu ceļu

DVD Atrodi savu ceļu. Karjeras un izglītības iespējas mašīnbūves un metālapstrādes nozarē (2008)

Izdevums jauniešiem, kas palīdzēs tuvāk iepazīt karjeras iespējas mašīnbūves un metālapstrādes nozarē.

DVD ir iekļauta:

 • videofilma par nozares attīstību, karjeras veidošanu tajā un nākotnes perspektīvām,
 • nozarē strādājošu cilvēku pieredzes stāstu videosižeti;
 • informācija par nozari, izglītības iespējām tajā un kontaktinformācija.

Materiāls ir sagatavots ESF projekta "Karjeras izglītības programmas nodrošinājums izglītības sistēmā" (KIPNIS) ietvaros.

DVD ir pieejams visās Latvijas vispārizglītojošās un profesionālajās skolās. 

Atrodi savu ceļu

DVD Atrodi savu ceļu. Karjeras un izglītības iespējas būvniecības nozarē (2008)

Izdevums jauniešiem, kas palīdzēs tuvāk iepazīt karjeras iespējas būvniecības nozarē.

DVD ir iekļauta:

 • videofilma par nozares attīstību, karjeras veidošanu tajā un nākotnes perspektīvām,
 • nozarē strādājošu cilvēku pieredzes stāstu videosižeti;
 • informācija par nozari, izglītības iespējām tajā un kontaktinformācija.

Materiāls ir sagatavots ESF projekta "Karjeras izglītības programmas nodrošinājums izglītības sistēmā" (KIPNIS) ietvaros. DVD ir pieejams visās Latvijas vispārizglītojošās un profesionālajās skolās.

Atrodi savu ceļu

DVD Atrodi savu ceļu. Karjeras un izglītības iespējas elektrotehnikas un elektronikas nozarē (2007)

Izdevums jauniešiem, kas palīdzēs tuvāk iepazīt karjeras iespējas elektrotehnikas un elektronikas nozarē.

DVD ir iekļauta:

 • videofilma par nozares attīstību, karjeras veidošanu tajā un nākotnes perspektīvām,
 • nozarē strādājošu cilvēku pieredzes stāstu videosižeti;
 • informācija par nozari, izglītības iespējām tajā un kontaktinformācija.

Materiāls ir sagatavots ESF projekta "Karjeras izglītības programmas nodrošinājums izglītības sistēmā" (KIPNIS) ietvaros.
DVD ir pieejams visās Latvijas vispārizglītojošās un profesionālajās skolās. 

Atrodi savu ceļu

DVD Atrodi savu ceļu. Karjeras un izglītības iespējas meža nozarē (2007)

Izdevums jauniešiem, kas palīdzēs tuvāk iepazīt karjeras iespējas izglītības iespējas meža nozarē.

DVD ir iekļauta:

 • videofilma par nozares attīstību, karjeras veidošanu tajā un nākotnes perspektīvām,
 • nozarē strādājošu cilvēku pieredzes stāstu videosižeti; 
 • informācija par nozari, izglītības iespējām tajā un kontaktinformācija.

Materiāls ir sagatavots ESF projekta "Karjeras izglītības programmas nodrošinājums izglītības sistēmā" (KIPNIS) ietvaros.

DVD ir pieejams visās Latvijas vispārizglītojošās un profesionālajās skolās. 

Karjeras iespēju izpēte

Karjeras iespēju izpēte (2003)

Metodiskais materiāls "Karjeras iespēju izpēte" ir izveidots kā palīglīdzeklis skolotājiem/klašu audzinātājiem profesionālās orientācijas darbā. Piedāvātais materiāls sakņojas nopietnās teorētiskās zināšanās, kas izklāstītas populārā veidā. Tas ir viens no šī metodiskā palīglīdzekļa pievilcības noslēpumiem. Karjeras iespēju izpēte palīdz noskaidrot konkrētā bērna dotumus un ieteic ceļus to pilnveidošanai, nevis sniedz vispārinātas patiesības.

Metodisko palīglīdzekli sagatavojis v/a Profesionālās izglītības attīstības aģentūras Profesionālās orientācijas informācijas centrs sadarbībā ar LR Izglītības un zinātnes ministriju. Izdevums tapis ar Eiropas Savienības izglītības programmas Leonardo da Vinci atbalstu.

Karjeras izglītība

Karjeras izglītības mērķi pamatskolā (2004)

Metodiskais materiāls "Karjeras izglītības mērķi pamatskolā" ir izveidots kā palīglīdzeklis skolotājiem/klašu audzinātājiem profesionālās orientācijas pasākumu organizēšanā Latvijas vispārējās izglītības iestādēs.

"Profesionālās orientācijas pasākumi skolā ir jāorganizē ne tikai, lai palīdzētu saviem skolēniem pašattīstīties, t.i veidot pašapziņu, iemācīties izprast pašam sevi, novērtēt savu pieredzi, sasniegumus, personiskās īpašības, stiprās un vājās puses, bet arī, lai izpētītu dažādas karjeras veidošanas iespējas, lai palīdzētu jauniešiem un viņu vecākiem: izprast izmaiņas izglītībā, apmācībā un nodarbinātībā un to, kā šīs izmaiņas ietekmē cilvēka karjeras attīstību; izpētīt dažādas karjeras un iespējas to veidošanai, ko dod mācības, darbs un nodarbes brīvajā laikā; salīdzināt un samērot personiskos sasniegumus un īpašības (sevišķi prasmes un kompetences) ar tiem sasniegumiem un īpašībām, kas nepieciešamas tālākai izglītības turpināšanai un savas karjeras veidošanai."

Darba pasaules un karjeras iespēju izpēte

Darba pasaules un karjeras iespēju izpēte (2004)

Metodiskais materiāls "Darba pasaules un karjeras iespēju izpēte" ir veidots ar mērķi palīdzēt skolotājam/klases audzinātājam profesionālās orientācijas darbā ar 7. - 8.klašu skolēniem, dodot ierosinājumus projekta nedēļas tematikai un metodoloģijai.

"Mērķtiecīgi vadīta karjeras iespēju izpēte ir darba un laika ietilpīgs process. Tādēļ projektu nedēļa būtu viens no veidiem, kā veiksmīgi izmantot mācību gadā atvēlēto laiku, lai saistoši un interesanti pētītu darba tirgu, profesijas un potenciālās karjeras iespējas. Projekts būtu arī vēl viena iespēja salīdzināt un samērot personīgos sasniegumus un īpašības ar prasībām, kas nepieciešamas konkrētai tālākai karjerai un mācībām. Tas varētu pozitīvi ietekmēt skolēnu attieksmi pret mācību procesu, sevis attīstīšanu un sekmēt apzinātu lēmumu pieņemšanu par turpmākās izglītības un potenciālo darba dzīves virzienu."

Karjeras izglītība

Karjeras izglītība profesionālajā izglītībā (2004)

Metodiskais materiāls "Karjeras izglītība profesionālajā izglītībā" ir izveidots kā palīglīdzeklis skolotājiem/klašu audzinātājiem profesionālās orientācijas darbā. Piedāvātais materiāls sakņojas nopietnās teorētiskās zināšanās, kas izklāstītas populārā veidā. Tas ir viens no šī metodiskā palīglīdzekļa pievilcības noslēpumiem. Karjeras iespēju izpēte palīdz noskaidrot konkrētā bērna dotumus un ieteic ceļus to pilnveidošanai, nevis sniedz vispārinātas patiesības.

Metodisko palīglīdzekli sagatavojis v/a Profesionālās izglītības attīstības aģentūras Profesionālās orientācijas informācijas centrs sadarbībā ar LR Izglītības un zinātnes ministriju. Izdevums tapis ar Eiropas Savienības izglītības programmas Leonardo da Vinci atbalstu.

 

Vadlīnijas karjeras attīstības atbalsta īstenošanai vispārējās, speciālās un profesionālās izglītības iestādēs izstrādātas, vadoties no projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” gaitā gūtās pieredzes. To mērķis ir nodrošināt vienotu izpratni par karjeras attīstības atbalsta sistēmu, tās komponentiem un īstenošanu vispārējās, profesionālās un speciālās izglītības iestādēs. Vadlīnijās raksturotas šajā sistēmā iesaistīto dalībnieku lomas un atbildība efektīva karjeras attīstības atbalsta īstenošanā.

Materiāls ir sagatavots ESF projekta "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Atbalsta materiāls pedagogiem karjeras konsultantiem darbam ar izglītojamo vecākiem paredzēts individuālas sarunas uzsākšanai un risināšanai ar izglītojamā vecākiem, lai informētu par izglītības iespējām un motivētu iesaistīties pieaugušo izglītībā. To var izmantot arī darbā ar citiem pieaugušajiem (piem., pedagogiem un skolas atbalsta speciālistiem).

 

Materiāls ir sagatavots ESF projekta "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

 

 

 

Materiāls ir sagatavots ESF projekta "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Darba burtnīca sekmīgai dzīvei un karjerai

Darba burtnīca sekmīgai dzīvei un karjerai “Mans Karjeras stāsts”

Darba burtnīcu „Mans karjeras stāsts” var izmantot individuāli vai grupās. Tā virza refleksiju un palīdz izprast darba nozīmi un jēgu cilvēka dzīvē. Darba burtnīcā izmantotie autobiogrāfiskie karjeras konsultēšanas principi var palīdzēt pieņemt lēmumus saistībā ar pārmaiņām dzīvē, vai ar turpmāko karjeras ievirzi.

Pedagogi burtnīcu var izmantot karjeras izglītības programmas ietvaros vidusskolā vai augstskolā. Tā pilnveidos skolēnu vai studentu spēju izstāstīt, noklausīties un skaidrāk, ar lielāku izpratni pārveidot savu dzīves un topošās karjeras stāstu, lai to īstenotu mācībās un darbā.

Darba burtnīca papildina Euroguidance 2017. gada M. Savicka izdevumu “Dzīves plānošanas rokasgrāmata”.

Dzīves plānošanas rokasgrāmata

Dzīves plānošanas rokasgrāmata

“Dzīves plānošanas rokasgrāmata” karjeras speciālistiem dos iespēju izkopt savu praksi, izmantojot dzīves plānošanas paņēmienus. Jūs varat gaidīt, ka tūdaļ izlasīsiet vēl vienu karjeras konsultēšanas teorijas grāmatu, vai gaidīt, ka veikli tiksiet pie jaunas metodikas ar anketām, taču šādas gaidas neattaisnosies. Rakstot šo grāmatu, autors – Marks Savicks – ir izvēlējies ceļu, kas ved no prakses un teoriju, nevis otrādi, tādējādi radot darbu, kas uzmanīgiem lasītājiem ļaus apgūt un iedzīvināt konsultācijās jaunas, praksē lietojamas metodes un tad nonākt pie teorijas dziļākas izpratnes un formulējumiem.

Karjeras vadības prasmes mācību priekšmetu standartu saturā

Karjeras vadības prasmes mācību priekšmetu standartu saturā

Kā noslogotajā vispārējās izglītības programmā atrast iespēju bērniem mācīt karjeras vadības prasmes? Kāpēc tas jādara, un kas ir karjeras vadības prasmes? Uz šiem bieži uzdotajiem jautājumiem sniedz atbildes buklets "Karjeras vadības prasmes mācību priekšmetu standartu saturā".

Normens Amundsons „Aktīvā iesaistīšanās”

Normens Amundsons „Aktīvā iesaistīšanās” (Active Engagement)

Dr. Normens Amundsons ir konsultēšanas psiholoģijas profesors Britu Kolumbijas Universitātes Pedagoģijas fakultātē Kanādā ar vairāk nekā 40 gadus ilgu nacionālu un starptautisku pieredzi karjeras attīstīšanas jomā. Savos rakstos N. Amundsons uzsver radošuma, iztēles, kultūras apzināšanās un darbības nozīmību karjeras konsultēšanas stratēģijās. Viņa grāmatas ir tulkotas vairākās valodās — franču, zviedru, islandiešu, flāmu, somu, dāņu, grieķu, rumāņu, bulgāru, turku, arābu, japāņu, igauņu.

„Aktīvā iesaistīšanās” ir pirmā N. Amundsona grāmata, kas tiek izdota latviešu valodā. Tajā karjeras speciālisti var iepazīties ar konsultēšanas teorijām, procesiem un struktūrām, problēmu formulēšanas un risināšanas uzdevumiem, konsultēšanas nobeiguma uzdevumiem, ieteikumiem konsultēšanas kompetenču attīstīšanai. Latviešu valodas izdevums ietver jaunu informāciju par karjeras atbalsta paradigmām, jaunas un pārskatītas metodes, kā arī norādes uz e-resursiem latviešu valodā, kur tādi pieejami.


Vebināra ieraksts (video ir iespējams skatīties ar subtitriem latviešu valodā, izvēloties tos video apakšējā rīku joslā)

Karjeras kompass

Mācību metodiskais līdzeklis "Karjeras kompass”

Karjeras kompasa metodiku izstrādāja CINOP Euroguidance The Netherlands. Ar Euroguidance Latvia atbalstu tā ir adaptēta Latvijas karjeras speciālistu vajadzībām. Metodiskais līdzeklis izveidots, balstoties uz pētījumiem un darba pieredzi. Tas ir paredzēts kā praktisks instruments karjeras konsultantiem izglītības jomā, tāpēc īpaši uzsvērta karjeras attīstība un problemātiskie jautājumi tieši pusaudžu un jaunības posmā.

Infografika „Ko es zinu par mobilitāti?”

Infografika „Ko es zinu par mobilitāti?”

Palīglīdzeklis klases audzinātājam darbā ar tematisko grupu „Sabiedriskā līdzdalība”.

Publikācija

Publikācija „Open the Door to the World – Views on Mobility Guidance from Up North

Euroguidance Ziemeļu un Baltijas valstu pieredzes krājums par mobilitātes karjeras aspektiem.

Rokasgrāmata „Mobilitātes konsultācijas”

Rokasgrāmata „Mobilitātes konsultācijas”

Rokasgrāmata „Mobilitātes konsultācijas” ir paredzēta karjeras atbalsta speciālistiem, kas sniedz konsultācijas mobilitātes jautājumos. Šo metodisko līdzekli ir izstrādājuši Euroguidance sadarbības tīkla dalībnieki, lai dalītos savā pieredzē. Rokasgrāmata palīdzēs speciālistiem pārdomāt un konkretizēt savas darba metodes, kā arī izveidot uz kvalitāti vērstu darba pieeju. Šajā publikācijā Euroguidance tīkla mobilitātes darba grupas dalībnieki ir aprakstījuši darba metodes, kā arī centušies tās izskaidrot.

Pārskats “Jauniešu garantija un mūžilgs karjeras atbalsts”

Pārskats “Jauniešu garantija un mūžilgs karjeras atbalsts”

Iniciatīva „JAUNIEŠU GARANTIJA” ir Eiropas politikas pasākums, kas paredzēts, lai atbalstītu visu jauniešu iesaistīšanos ilgtspējīgā nodarbinātībā. Tā ir garantija, ka visi jaunieši vecumā līdz 25 gadiem, kuri ir zaudējuši darbu vai nespēj atrast darbu pēc skolas absolvēšanas, četru mēnešu laikā saņems kvalitatīvu darba, izglītības, mācekļa vai mācību prakses piedāvājumu. Šis pārskats pamato nepieciešamību iekļaut karjeras atbalstu katras valsts Jauniešu garantijas pasākumos un apraksta, kā dažas valstis to jau ir izdarījušas. Pārskata autori ir Dr. Tibors Boržs Borbējs-Pece (Tibor Bors Borbély-Pecze) (Ungārija) un Džo Hačinsone (Jo Hutchinson) (Apvienotā Karaliste).

Starptautiskā karjeras atbalsta metodikas rokasgrāmata darbam ar grupu

Starptautiskā karjeras atbalsta metodikas rokasgrāmata darbam ar grupu

Starptautiskā karjeras atbalsta metodikas rokasgrāmata darbam ar grupu ir ES Mūžizglītības programmas finansētā projekta Naviguide rezultāts. Ar Euroguidance tīkla finansiālo atbalstu šis izdevums ir ne tikai iztulkots latviski, bet arī adaptēts — ir pielāgoti nosaukumi un atsevišķas kontekstuālās nianses. Katras metodes izklāstā ir ietverts teorētiskais pamatojums, darba forma, mērķis, avots, apraksts, piezīmes, nepieciešamie sagatavošanās darbi un materiāli, kā arī ir norādītas piemērotās mērķa grupas un darba ilgums.

EMKAPT karjeras atbalsta glosārijs

EMKAPT karjeras atbalsta glosārijs

EMKAPT karjeras atbalsta glosāriju ir izstrādājis Eiropas Mūžilga karjeras atbalsta politikas tīkls (EMKAPT), lai sniegtu vienotu skaidrojumu terminiem, kas tiek izmantoti mūžilga karjeras atbalsta politikas izstrādē un ar to saistītajos karjeras atbalsta jautājumos. Glosārijā ir iekļauti skaidrojumi, par ko ir vienojušies EMKAPT dalībnieki, lai veicinātu publikācijas “EMKAPT Mūžilga karjeras atbalsta politikas izstrāde: Eiropas metodiskie ieteikumi” (ELGPN Tools No.1) lietošanu. EMKAPT glosārijs ir iecerēts arī kā vērtīgs resurss nozarē strādājošajiem politikas veidotājiem un speciālistiem.

Karjeras atbalsta sistēma Latvijā

Karjeras atbalsta sistēma Latvijā (2012)

Ar Euroguidance programmas atbalstu ir izveidots ērts maza formāta karjeras atbalsta sistēmas apraksts, kurā raksturota karjeras atbalsta sistēmas organizācija, karjeras konsultantu izglītība un darba metodes. Shēmā attēloti sistēmas dalībnieki un to lomas.

 KOMPASS

KOMPASS - palīglīdzeklis profesionālo un starpkultūru kompetenču apzināšanai (2012)

KOMPASS ir  metodiskais līdzeklis, kas palīdz formulēt ar darbu saistītas (tehniskās) prasmes, svešvalodu prasmes, sociālās prasmes un personiskās prasmes, ņemot vērā mobilitātes kontekstu. KOMPASS ir tulkots latviešu valodā – elektroniski ir pieejamas prasmju tabulas arī angļu, franču un vācu valodā, kas var atvieglot sarunas ar uzņemošajām organizācijām par mobilitātes programmas plānošanu un norisi.


Prasmju tabula:

Sociodinamiskā konsultēšana

Venss Pīvijs: „Sociodinamiskā konsultēšana. Praktiska pieeja nozīmes veidošanai” (2011) Elektroniskais izdevums

Savā grāmatā Venss Pīvijs atklāj konsultāciju attiecību filigrāno veidošanās procesu.
Šis izdevums var būt īpaši noderīgs psihologiem, karjeras konsultantiem, terapeitiem un sociāliem darbiniekiem. Tajā var izlasīt par sociodinamiskās palīdzības sniegšanas filozofiju, praksi un konsultanta lomu konsultēšanas procesā.

Grāmatas autors, Venss Pīvijs, atzīts par vienu no labākajiem konsultēšanas speciālistiem daudzviet pasaulē – gan Eiropā, gan Austrālijā, gan ASV. Sevišķi nozīmīga viņa ietekme ir bijusi Ziemeļvalstīs (Somijā, Dānijā, Zviedrijā un Igaunijā), kur viņš bieži ieradās kā vieslektors un konsultants.

Karjeras atbalsta pasākumi

Karjeras atbalsta pasākumi riska grupu jauniešiem – caur mācīšanos uz darbu (2010)

Pētījumā ir analizēta Eiropas valstu pieredze un apkopoti interesantākie karjeras atbalsta pasākumu piemēri, kas sekmē vispārējās izglītības pabeigšanu un riska grupas jauniešu pāreju no izglītošanās uz nodarbinātību. Par riska grupas jauniešiem uzskatāmi tie, kas potenciāli varētu nepabeigt mācības vai neiegūt profesionālo kvalifikāciju.

Mans bērns izvēlas karjeru

Mans bērns izvēlas karjeru (2010)

Grāmata „Mans bērns izvēlas karjeru”  palīdzēs vecākiem aktīvāk līdzdarboties savu bērnu profesionālās karjeras plānošanā.

Grāmata ir domāta vecākiem, kuri vēlas labāk izprast savu atvašu vecumposmu īpatnības un veiksmīgāk piedalīties viņu karjeras plānošanā.


Šīs grāmatas praktisko uzdevumu papildinājumi ir noderīgi karjeras konsultantiem:

Karjeras izglītība skolā

Karjeras izglītība skolā (2010)

„Karjeras izglītība skolā” ir informatīvi metodisks materiāls par Latvijas skolu pieredzi karjeras izglītības īstenošanā. Tas veidots kā palīglīdzeklis ideju rosināšanai Latvijas vispārizglītojošo skolu administratīvajam, pedagoģiskajam, kā arī atbalsta personālam, integrējot karjeras izglītību pēctecīgā un secīgā izglītības procesā.

Karjeras konsultēšanas metodes

Karjeras konsultēšanas metodes (2009)

Šis karjeras konsultēšanā izmantoto metožu un tehnikas krājums iepazīstina ar galvenajiem klientu informēšanas, konsultēšanas un karjeras attīstības atbalsta instrumentiem.

Karjeras attīstības atbalsts – izglītība, konsultēšana, pakalpojumi

Karjeras attīstības atbalsts – izglītība, konsultēšana, pakalpojumi (2008)

Grāmata „Karjeras attīstības atbalsts – izglītība, konsultēšana, pakalpojumi” ir domāta karjeras atbalsta sistēmas profesionāļiem un visiem tiem, kas vēlas uzlabot savas dzīves kvalitāti. Grāmatā karjeras attīstības atbalsts skatīts caur izglītības, konsultēšanas un pakalpojuma prizmu.

Materiāls ir sagatavots ESF projekta "Karjeras izglītības programmas nodrošinājums izglītības sistēmā" (KIPNIS) ietvaros.

Karjeras konsultēšanas kompetence

Karjeras konsultēšanas kompetences (2008)

Grāmata „Karjeras konsultēšanas kompetences” ir karjeras konsultantu ceļvedis veiksmīgai sadarbībai ar klientu. Tas ir mācību līdzeklis augstskolu studentiem un būs noderīga arī vecāko klašu skolotājiem un augstskolu karjeras centru un studentu servisa darbiniekiem – tiem, kas ikdienā palīdz jaunajiem cilvēkiem to turpmākā izglītības vai darba ceļa izvēlē.

Materiāls ir sagatavots ESF projekta "Karjeras izglītības programmas nodrošinājums izglītības sistēmā" (KIPNIS) ietvaros.