karejras balva

Karjeras atbalsta balvas konkurss ir VIAA iniciatīva, ko atbalsta Eiropas Komisijas Karjeras konsultēšanas un informācijas tīkla programma Euroguidance, lai izteiktu atzinību karjeras attīstības atbalsta jomā iesaistītām personām par izcilu veikumu un sasniegumiem. Pirmo reizi karjeras atbalsta balva ar nosaukumu “Karjeras lidojums” bija pasniegta 2019. gadā un kopš tā laika ir kļuvusi par ikgadēju tradīciju. 

2024. gadā Karjeras atbalsta balvu konkurss notiek līdz 2024. gada 21. jūnijam. Konkursā var pieteikt pretendentus, kuru veikums izpaudies kā atsevišķa aktivitāte karjeras izglītībā un/vai karjeras konsultācijās, un/vai informācijas sagatavošanā: izstrādāta publikācija, pētījums, tīmekļa vietne, izglītojoša programma, tai skaitā karjeras izglītības integrēšanai mācību saturā, informācijas vai diagnostikas rīks, metodiskais līdzeklis vai materiāls, īstenots karjeras attīstības atbalsta pasākums, sniegts karjeras attīstības atbalsta pakalpojums, tai skaitā sociālās atstumtības riskam pakļautām personu grupām, u.c.

Konkursā pieteikumu par veikumu var iesniegt pats pretendents vai autoru kolektīvs (juridiska vai fiziska persona) vai cita fiziska vai juridiska persona, ja pretendenta profesionālajā darbībā ietilpst viens vai vairāki karjeras attīstības atbalsta sistēmas elementi:

  • karjeras informācija,
  • karjeras izglītība,
  • karjeras konsultācijas.

Eiropas Savienības finansēts. Paustie viedokļi un uzskati atspoguļo autora(-u) personīgos uzskatus un ne vienmēr sakrīt ar Eiropas Savienības vai Eiropas Izglītības un Kultūras izpildaģentūras (EACEA) viedokli. Ne Eiropas Savienība, ne EACEA nenes atbildību par paustajiem uzskatiem.

Resursu izstrādi līdzfinansē Eiropas Savienība