Valodu programma

Ziemeļvalstu valodu programma kopā ar Horizontālo apakšprogrammu ir vēl viena Nordplus starpnozaru programma. Tās mērķis ir veicināt Ziemeļvalstu valodu apguvi un popularizāciju. Plašāk par Ziemeļvalstu valodām:

Ziemeļvalstu valodu apakšprogramma:

 • veicina Ziemeļvalstu valodu apguvi bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem;
 • atbalsta šo valodu mācību materiālu, un metožu izstrādi visām izglītības sistēmas pakāpēm, plašākā kontekstā attīstot starpvalstu un starpnozaru sadarbību Ziemeļvalstu valodu apguvē.

Mērķgrupas

Visas organizācijas, iestādes uzņēmumi, kuri ieinteresēti Ziemeļvalstu valodu apguvē, mācīšanā un popularizēšanā.

Atbalstāmās aktivitātes

Programmas ietvaros iespējams saņemt finansiālu atbalstu plaša spektra aktivitāšu īstenošanai, piemēram:

 • Ziemeļvalstu valodu mācību metožu attīstīšanai un pilnveidei, mācību un metodisko materiālu veidošana Ziemeļvalstu valodu apguvei;
 • projektiem, kuru mērķis ir sabiedrības informēšana un Ziemeļvalstu valodu popularizēšana;
 • ar Ziemeļvalstu valodu tematiku saistītām konferencēm, semināriem, publikācijām;
 • projektiem, kuru ietvaros tiek veikta ar Ziemeļvalstu valodu tematiku saistīta izpēte, terminoloģijas izstrāde un vārdnīcu sagatavošana.  

Projektu ilgums ir līdz diviem gadiem.

Projekta koordinators un projekta partneri

 • Ziemeļvalstu valodu apakšprogrammā var iesaistīties jebkura juridiska persona, kuras darbība ir saistīta ar Ziemeļvalstu valodu apguvi vai popularizāciju, piemēram, pirmsskolas izglītības iestādes, pamatskolas, vidusskolas un profesionālās izglītības iestādes, augstskolas, zinātniskās institūcijas, nevalstiskās organizācijas, iestādes un uzņēmumi.
 • Katra projekta partnera iesaiste un darbība Ziemeļvalstu valodu apguves jomā ir detalizēti jāpamato projekta pieteikumā.

Projekta pieteikumu iesniedz viens no projekta partneriem, kas uzņemas koordinatora pienākumus. Koordinators ir atbildīgs par projektā paredzēto aktivitāšu īstenošanu un piešķirtā finansējuma izlietojumu. Lai iesniegtu Ziemeļvalstu valodu apakšprogrammas projekta pieteikumu, nepieciešamas vismaz divas juridiskas personas no divām dažādām Nordplus programmas dalībvalstīm. Partneru skaits projektā nav ierobežots.

Nordplus programmas finansējums tiek piešķirts noteiktām izmaksu kategorijām un saskaņā ar programmas noteiktajām likmēm

 • Ceļa un uzturēšanās izdevumiem braucieniem uz partneru sanāksmēm, konferencēm, semināriem, kursiem, citiem projekta pasākumiem saskaņā ar programmas noteiktajām likmēm;
 • Fiksēta summa projekta vadības, īstenošanas un rezultātu izplatīšanas izmaksām - 4000 eiro koordinatoram un 2000 eiro katram partneriem, ja partneru skaits nepārsniedz sešas organizācijas. Ja partneru skaits ir lielāks par sešām organizācijām, pārējām finansējums šajā izmaksu kategorijā netiek piešķirts.
 • Faktiskās izmaksas projekta pasākumu īstenošanai – piemēram, telpu noma semināriem, materiālu pavairošana, samaksa vieslektoriem un specifisku darbu izpildītājiem. Šīs izmaksas nevar ietvert projekta partnerorganizāciju pārstāvju darba apmaksu.  
 • Papildus finansējums – var tikt segtas faktiskās izmaksas - samaksa par darbu partnerorganizāciju pārstāvjiem projekta rezultātu (mācību materiāli, programmas, metodikas u.tml.) izstrādei un atbalsts dalībniekiem ar īpašām vajadzībām.
 • Visas faktiskās izmaksas ir jāpamato projekta pieteikumā, sniedzot detalizētu informāciju par projekta pasākumiem un paredzētajiem rezultātiem.

 

Pieteikumu sagatavo angļu valodā vai vienā no Ziemeļvalstu valodām (dāņu, zviedru vai norvēģu valodā). 

Ziemeļvalstu valodu projekta pieteikuma sagatavošanai var iesniegt sagatavošanas vizītes, kas ir īss brauciens pie potenciālā sadarbības partnera kopēja projekta pieteikuma sagatavošanai, projekta pieteikumu.

Projektu pieteikumu sagatavošana 

Nordplus projektu pieteikumus iesniedz elektroniskā formā, izmantojot  Nordplus projektu pieteikumu un atskaišu vadības sistēmu Espresso. Ir pieejama Espresso lietošanas instrukcija, kas sagatavota jauniešu apakšprogrammas projektiem, taču tajā var iepazīties ar Espresso sistēmas darbības pamatprincipiem arī citu apakšprogrammu projektu pieteikumu sagatavotāji.

Projektu pieteikumiem jāpievieno visu partneru, tai skaitā projekta koordinatora, atbildīgo amatpersonu parakstītas apliecinājuma vēstules par gatavību iesaistīties projekta īstenošanā. Vēstules veidlapu ģenerē Espresso sistēma.

Attīstības un sadarbības tīklu projektu pieteikumiem jāpievieno projekta budžets, kurš jāsagatavo, izmantojot attiecīgās apakšprogrammas un projektu veida budžeta veidlapu.

Atskaites

Nordplus projektu atskaites (kā arī starpatskaites, ja projekta ilgums pārsniedz 18 mēnešus) iesniedz elektroniskā formā, izmantojot  Nordplus projektu pieteikumu un atskaišu vadības sistēmu  Espresso. Atskaitei nav jāpievieno izdevumus apliecinošo dokumentu kopijas, taču projekta koordinatoram piecus gadus pēc atskaites apstiprināšanas ir jāuzglabā visa projekta dokumentācija, kura jāuzrāda iespējamā audita gadījumā.

Programmas administrēšana

Ziemeļvalstu valodu programmu administrē Pētniecības centrs Īslandē (Icelandic Center for Research – Rannis).

2023. gads


2022. gads


2021. gads


2020. gads


2019. gads


2018. gads


 2017. gads


2016. gads

Linards Deidulis

Vecākais projekta vadītājs
linards.deidulis [at] viaa.gov.lv