Nordplus ir Ziemeļvalstu Ministru padomes izveidota programma, kuras projekti vērsti uz sadarbības stiprināšanu starp Ziemeļvalstīm un Baltijas valstīm, pilnveidojot iesaistīto valstu izglītības sistēmas un ieviešot tajās jauninājumus. Nordplus programma atbalsta projektus, kas veicina zināšanu ieguvi, apmaiņu un sadarbības tīklu veidošanu.

Nordplus programmu 1988./1989. gadā izveidoja Ziemeļu Ministru padome. Sākotnēji programmā piedalījās tikai Ziemeļvalstis, taču kopš 2008. gada programmā piedalās arī Baltijas valstis. Nordplus programmas darbību plāno ietvarprogrammās ik pa četriem gadiem - VIAA īstenotas ietvarprogrammas kopš 2008. gada un 2017. gadā uzsākta ietvarprogramma 2018. - 2022. gadam. 

Programmā uzlabo un ievieš jauninājumus Ziemeļvalstu un Baltijas valstu izglītības sistēmās. Nordplus programmas aktivitātes īsteno uz vienošanos starp programmas dalībvalstīs esošajām izglītības iestādēm un organizācijām. Nordplus programma atbalsta projektus, kas veicina zināšanu ieguvi, apmaiņu un sadarbības tīklu veidošanu.

VIAA Latvijā nodrošina Nordplus programmas nacionālā informācijas biroja funkciju. Aģentūras uzdevums ir informēt un konsultēt Nordplus projektu pieteicējus un īstenotājus, kā arī piedalīties projektu atlasē un uzraudzīt to īstenošanu.

Nordplus programmu veido piecas apakšprogrammas:

Nordplus programma

  • veicina Ziemeļvalstu kultūru un valodu apguvi, kā arī savstarpējo Ziemeļvalstu un Baltijas valstu valodu un kultūru izpratni;
  • sniedz ieguldījumu kvalitatīvā un inovatīvā mūžizglītības attīstībā;
  • atbalsta, attīsta un sekmē inovatīvu rezultātu un pieeju izplatīšanu izglītībā, daloties pieredzē un informējot par labas prakses piemēriem;
  • stiprina un attīsta Ziemeļvalstu izglītības institūciju sadarbību un Ziemeļu reģiona un Baltijas izglītības telpas izveidi.

Nordplus programmas dalībvalstis

Programmā piedalās Baltijas un Ziemeļvalstis: Dānija (arī Grenlande un Fēru salas), Somija (arī Ālandu salas), Īslande, Norvēģija, Zviedrija, Latvija, Lietuva un Igaunija.

Dalība Nordplus programmā

Programmā var piedalīties organizācijas, kuru galvenais darbības mērķis ir izglītības vai mūžizglītības īstenošana, kā arī izglītības vai mūžizglītības sfērā strādājošie. Projektus iesniedz juridiskas personas.

Finansējuma piešķiršana

Nordplus ietvarprogrammā atbalstu piešķir šādām aktivitātēm:

  • mobilitātēm;
  • projektiem;
  • tīklojumiem.

Programmas finansējumu piešķir aktivitātēm, kuras norisinās kādā no programmas dalībvalstīm un kuras īsteno programmas dalībvalstu pārstāvji. Nepieciešamības gadījumā, ja tas ir lietderīgi tīklojumam vai projekta partneriem, aktivitāšu īstenošanā var piedalīties dalībnieki no citām valstīm.

Nordplus vadības sistēma

Nordplus vadības sistēmu veido piecu nacionālo programmu aģentūru apvienība. Tajā ietilpst nacionālās aģentūras no Dānijas, Somijas, Īslandes, Norvēģijas un Zviedrijas.

Šobrīd par Nordplus ietvarprogrammas atbildīgo administrējošo iestādi Ziemeļvalstu Ministru padome ir apstiprinājusi Pētniecības centru Islandē (IcelandicCenterforResearch – Rannis). 

Nordplus sadarbības partneru meklēšana

Nordplus projektu datubāze

Papildu informācija

Nordplus rokasgrāmata (2018-2022): angļu un skandināvu valodās 

www.nordplusonline.org

Linards Deidulis

Vecākais projekta vadītājs
linards.deidulis [at] viaa.gov.lv