1. NOMNIEKS

Valsts izglītības attīstības aģentūra

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90001800413

Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktpersonas: Juridiskās un administratīvās vadības departamenta Juridiskā un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas speciālists Zigfrīds Logins, tālrunis 67814344, elektroniskā pasta adrese: zigfrids.logins@viaa.gov.lv, Juridiskās un administratīvās vadības departamenta Juridiskā un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas juriste Ailita Skrīvere, tālrunis: 67814339, elektroniskā pasta adrese: ailita.skrivere@viaa.gov.lv.

2. NOMAS OBJEKTA VĒLAMĀ ATRAŠANĀS VIETA

Biroja telpām jāatrodas Rīgas centra administratīvajā teritorijā, vēlams Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī, Vaļņu ielā, posmā no Smilšu ielas līdz Kaļķu ielai, lai nodrošinātu operatīvu sadarbību ar Izglītības un zinātnes ministriju (atrašanās vietas shematisks attēlojums kartē pielikumā).

3. NOMAS OBJEKTA LIETOŠANAS MĒRĶIS

Biroja telpas aģentūras funkciju nodrošināšanai.

4. PAREDZAMAIS NOMAS LIGUMA TERMIŅŠ

3 gadi (no 2022.gada 1.janvāra līdz 2024.gada 31.decembrim).

5. NOMAS OBJEKTA NEPIECIEŠAMĀ PLATIBA

Kopējā nepieciešamā platība aptuveni– 2100,00 m2.

6. VĒLAMAIS ĪPAŠUMA TEHNISKAIS STĀVOKLIS

Telpām jābūt lietošanas kārtībā kā biroja telpām, ļoti labā tehniskā un vizuālā stāvoklī, bez nepieciešamības veikt papildus remontdarbus, lai neradītu sadārdzinājumu un papildus izmaksas valsts budžetam. Telpām jāatbilst Ēku energoefektivitātes likuma 4.pantā noteiktajām energoefektivitātes minimālajām prasībām.

7. SPECIFISKĀS PRASĪBAS TELPĀM

Biroja telpu nodrošinājums ar informāciju tehnoloģijas, telekomunikācijas, ugunsdrošības prasībām, tehniskās vai fiziskās apsardzes, apsaimniekošanas un uzturēšanas pakalpojumu nodrošinājums. Telpām jābūt nodrošinātām ar zāli semināru/apspriežu organizēšanai apmēram 50-70 m2 , vismaz divām apspriežu telpām līdz 20 m2. Kopējā nepieciešamā platība var sastāvēt no viena vai atsevišķiem nomas objektiem.

Shematiskais attēlojums kartē. 

8. NOMAS PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ

Piedāvājumus iznomāšanas pretendenti var iesniegt sākot ar nomas objekta sludinājuma dienu valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi” tīmekļvietnē līdz 2021.gada 26.oktobrim plkst. 17.00 Valsts izglītības attīstības aģentūrā (Vaļņu ielā 1, Rīgā, LV - 1050, 5. stāvā) darba laikā no plkst. 8.30 līdz plkst. 17.00, iesniedzot personīgi vai nosūtot pa pastu. Piedāvājumu iznomāšanas pretendents iesniedz aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē, norādot atsauci uz nomas sludinājumu un atzīmi „Neatvērt līdz 2021.gada 26.oktobrim plkst.17.00”.

9. Sludinājums sagatavots saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 29.oktobra noteikumu Nr. 1191 „Kārtība, kāda publiska persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par nomātajiem un nomāt paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem”.

VAS „Valsts nekustamie īpašumi” mājaslapas sadaļa „Publiskas personas noma no privātpersonas vai kapitālsabiedrības”  

VIAA savu funkciju nodrošināšanai nomā telpas šādās adresēs:

Uzņēmums Adrese Platība Informācija
SIA “Vaļņu 1” Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050 1172,90 m2 Lasīt
SIA „KKB Real Estate Vaļņu iela 3, Rīga, LV-1050 746,70 m2 Lasīt
SIA „KKB Real Estate Vaļņu iela 3, Rīga, LV-1050 130,5 m2 Lasīt
SIA „KKB Real Estate Vaļņu iela 3, Rīga, LV-1050 62,40 m2 Lasīt