Zemesgrāmatās ieraksta nekustamus īpašumus un nostiprina ar tiem saistītās tiesības. Zemesgrāmatas ir visiem pieejamas un to ierakstiem ir publiska ticamība. Atbilstoši Zemesgrāmatu likuma 1.pantam nekustamo īpašumu ierakstīšana un lietu tiesību nostiprināšana ir obligāta. Attiecīgi informācija par nekustamajiem īpašumiem ir pieejama Valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā (pieejama https://www.zemesgramata.lv/).

Informācija par nekustamajiem īpašumiem, to objektiem, zemes vienības daļām un to īpašniekiem, tiesiskajiem valdītājiem, lietotājiem ir pieejama Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (pieejama https://www.kadastrs.lv/).

Informācija par publisku personu nekustamo īpašumu un kustamās mantas atsavināšanas vai iznomāšanas elektroniskajām izsolēm pieejama Elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/.

Informācija par valsts nekustamajiem īpašumiem, kurus plānots atsavināt vai iznomāt, pieejama arī valsts akciju sabiedrības “Valsts nekustamie īpašumi” tīmekļvietnē www.vni.lv sadaļā “Sludinājumi”.

Informācija par valsts iestādēm nevajadzīgo valsts kustamo mantu pieejama valsts akciju sabiedrības “Valsts nekustamie īpašumi” tīmekļvietnē www.vni.lv.”

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2013.gada 29.oktobra noteikumu Nr.1191 “Kārtība, kādā publiska persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par nomātajiem un nomāt paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem” 17.punktu, Valsts izglītības attīstības aģentūra publicē informāciju par šādiem nomas objektiem:

Nekustamā īpašuma adrese: Vaļņu iela 1, Rīga
Kadastra numurs: 0100 0060107
Platība: 1172,90 kvm
Lietošanas mērķis: biroja telpas
Iznomātājs: SIA “Vaļņu1”
Nomas maksas apmērs – 11,00 EUR (bez PVN) mēnesī par vienu kvadrātmetru
Nomas līguma termiņš: līdz 2024.gada 31.decembrim;
Atbilst Ēku energoefektivitātes likuma 4.pantā noteiktajām energoefektivitātes minimālajām prasībām

Nekustamā īpašuma adrese: Vaļņu iela 3, Rīga
Kadastra numurs: 0100 0060109
Platība: 877,20 kvm
Lietošanas mērķis: biroja telpas
Iznomātājs: SIA “KKB Real Estate”
Nomas maksas apmērs – 9,00 EUR (bez PVN) mēnesī par vienu kvadrātmetru
Nomas līguma termiņš: līdz 2024. gada 31.decembrim
Atbilst Ēku energoefektivitātes likuma 4.pantā noteiktajām energoefektivitātes minimālajām prasībām

Nekustamā īpašuma adrese: Vaļņu iela 3, Rīga
Kadastra numurs: 0100 0060109
Platība: 62,40 kvm
Lietošanas mērķis: noliktavas telpas
Iznomātājs: SIA “KKB Real Estate”
Nomas maksas apmērs – 2,50 EUR (bez PVN) mēnesī par vienu kvadrātmetru
Nomas līguma termiņš: līdz 2024. gada 31.decembrim
Atbilst Ēku energoefektivitātes likuma 4.pantā noteiktajām
energoefektivitātes minimālajām prasībām