Eurydice logo

Eurydice tīkls veido analītiskus pārskatus par Eiropas valstu izglītības sistēmām un izglītības politikas aktualitātēm, kā arī veic sistēmu novērotāja lomu un informē par to atšķirībām un kopējām iezīmēm, rosinot diskusijas par izglītības problēmjautājumiem. Tīkla darbību finansē Eiropas Komisija un tīkla dalībvalstu izglītības ministrijas.

1980. gadā izveidotais Eurydice tīkls ir viens no Eiropas Komisijas un ES dalībvalstu stratēģiskajiem mehānismiem sadarbības atbalstīšanai izglītībā. 2014. gadā uzsāktajā  ES Izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta programmā Erasmus+ Eurydice tīkls ir iekļauts politisko reformu atbalsta sadaļā.

Eurydice tīkla nosaukums ir ņemts no sengrieķu mīta par Orfeju un Eiridīki. Pareiza tīkla nosaukuma izruna angļu valodā ir [ju:'ridisi:], bet vieglākai saziņai latviski var izmantot pielāgojumu Eiridīkes tīkls.

Eurydice tīkls piedāvā:

 • detalizētus, ērti salīdzināmus Eiropas izglītības sistēmu un politikas raksturojumus (Eiropas izglītības sistēmu aprakstus);
 • salīdzinošus ziņojumus par Eiropas kopienā aktuālām izglītības tēmām;
 • izglītības indikatorus un statistiku (Key Data, Joint Assessment Framework);
 • dažādus izglītības sistēmu analīzes palīginstrumentus – salīdzinošus apskatus par mācību laika apjomu, skolotāju un skolu direktoru algām, mācību un akadēmiskā gada kalendārus u.c.

Tīkla centrālā tīmekļa vietne ir www.ec.europa.eu/eurydice.

Tīkla mērķauditorijas:

 • izglītības jomā strādājoši politikas veidotāji un lēmumu pieņēmēji gan valsts, gan pašvaldību iestādēs Latvijā un Eiropā;
 • nevalstiskās organizācijas un pilsoniskās kustības, kas strādā ar izglītības politikas jautājumiem;
 • studenti, skolotāji un akadēmiskais personāls studiju un pētnieciskos nolūkos;
 • žurnālisti.

Sadarbība ar citām organizācijām

Eurydice sadarbojas ar vairākām Eiropas un starptautiskajām organizācijām, piemēram, veidojot kopīgus ziņojumus ar Eurostat (Eiropas kopienu statistikas biroju) un Cedefop (Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centru). Tīkls sadarbojas arī ar OECD (Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija) izglītības sistēmu pētniecības tīklu NESLI, piemēram, apkopojot datus par mācību laika apjomu un skolotāju algām. Eurydice arī sadarbojas ar Mūžizglītības pētniecības centru CRELL (indikatoru izveidē) un Eiropas Speciālās izglītības attīstības aģentūru.

Eurydice tīkla uzbūve

Eurydice tīklu veido koordinējošā nodaļa Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūrā (Education Audiovisual & Culture Executive Agency) un nacionālās nodaļas Eiropas Savienības 28 dalībvalstīs, kā arī Bosnijā un Hercegovinā, Maķedonijā, Islandē, Lihtenšteinā, Melnkalnē, Norvēģijā, Serbijā, Šveicē un Turcijā. Pašlaik tīklā ir 41 nacionālā nodaļa.

Eurydice Latvijas nodaļa:

 • sagatavo un regulāri atjauno informāciju Latvijas izglītības sistēmas aprakstam;
 • sadarbībā ar Latvijas izglītības speciālistiem sagatavo Eurydice ziņojumiem iesniedzamo informāciju par izglītību Latvijā;
 • organizē ziņojumu tulkošanu un publicēšanu latviešu valodā;
 • izplata tīkla publikācijas mērķgrupām – izglītības politikas veidotājiem, izglītības pārvalžu speciālistiem, maģistrantiem, doktorantiem u.c. interesentiem;
 • sagatavo interesentu pieprasīto informāciju par specifiskiem izglītības sistēmu jautājumiem.

Īsa Eurydice vēsture

 • 1976. gadā Eiropas Padome un izglītības ministri pieņēma rezolūciju par pirmo sadarbības programmu izglītībā. Rezolūcija atzina izglītības informācijas un pieredzes apmaiņas nepieciešamību un lika pamatus vienotai izglītības informācijas tīkla - Eurydice - izveidei;
 • 1980. gadā savu darbību uzsāka jaunais Eurydice tīkls;
 • 1990. gadā Eiropas Padome un ministri pieņēma rezolūciju, kas aicināja atbalstīt un nostiprināt Eurydice tīklu;
 • 1995. gadā Eurydice tīklu iekļāva Eiropas Savienības izglītības rīcībprogrammas Socrates Vērojumu un jaunievedumu sadaļā, nosakot tīkla lomu informācijas sniegšanā visiem Socrates programmas dalībniekiem;
 • 1997. gadā tika izveidota Eurydice tīkla Latvijas nodaļa;
 • 2007. gadā, Socrates programmai iekļaujoties jaunajā ES Mūžizglītības programmā, Eurydice tīkls tika iekļauts tās Caurviju programmā;
 • 2014. gadā Eurydice tīkls tika iekļauts Erasmus+ programmā, politisko reformu atbalsta sadaļā (Key Action 3).