Nozaru prasmju konkurss 2019

Nozaru jauno profesionāļu meistarības konkursos 2019. gadā piedalījās 36 jaunie profesionāļi no deviņām profesionālās izglītības iestādēm. Jaunie profesionāļi pārbaudīja savas prasmes un meistarību piecos nozares konkursos: 

Nozares prasmju konkursā “Lauksaimniecība” tika pārbaudītas zināšanas par kultūraugu sugām, kaitīgajiem organismiem, augu maiņas nepieciešamību, augšņu tipiem, to auglības ietekmējošajiem faktoriem, kultūraugu audzēšanas tehnoloģijām, sākot ar sēklas kvalitātes noteikšanu, augsnes apstrādi un mēslošanu, beidzot ar graudaugu novākšanu un to žāvēšanu, kā arī lopbarību veidiem un to sagatavošanu.

“Lopkopība” konkursa darba uzdevumā konkursantiem bija jāatpazīst liellopu šķirnes, jāparāda zināšanas par teļa dzīves ciklu un tā labturību dažādos dzīves posmos, govs dzīves ciklu gada griezumā un tās labturību dažādos gadalaikos. Jauniešiem bija jāizprot piena pārraudzības dati dažādos aspektos, jāprot noteikt lopbarības kvalitāti un skaidrot tās nozīmi teļu un govju ēdināšanā.

Konkursā “Ceļu būve” topošajiem speciālistiem bija jāieklāj bruģa segums uz iepriekš izlīdzināta šķembu pamata ar betona grodu un stacionāro aku, kurus nepieciešams nolīmeņot ar ātri cietējošo cementu. Jaunie profesionāļi veica arī grunts paraugu granulometriskā sastāva laboratorisko pārbaudi, mērījumus ar optisko un lāzera nivelieri, demonstrēja praktiskās un teorētiskās zināšanas ceļu būvē izmantojamo iekārtu un rokas instrumentu lietošanā, kā arī atbildēja uz jautājumiem par darba aizsardzību.

Prasmju konkursā “Dzelzceļa pakalpojumi” konkursanti atpazina un nosauca pārmijas sastāvdaļas un sagatavoja manevru maršrutu, pārliekot pārmiju ar rokas darbināmu kurbuli, kā arī caurlaida manevru lokomotīvi reālā darba vidē. Vienlaikus dalībnieki iejutās stacijas dežurantu lomā un identificēja pārvadātās kravas nosaukumu un noteica stacijas dežuranta rīcības kārtību SCB ierīču bojājuma gadījumā.

Konkursā “Dzelzceļa transports” dalībnieki veica dzelzceļa ritošā sastāva automātiskās sakabes ierīces uzstādīšanu un pārbaudi, VRS riteņpāru parametru mērīšanu un dīzeļlokomotīves degvielas sprauslas izjaukšanu. Tāpat jaunieši demonstrēja zināšanas par dīzeļlokomotīves kalorifera līdzstrāvas elektrodzinēja apskati un bojājumu novēršanu, veica tā darbības pārbaudi uz stenda, drošības vārstu izjaukšanu, samontēšanu un regulēšanu uz stenda, kā arī dīzeļlokomotīves riteņpāru bukšu kakliņa diametru mērīšanu un gultņu noteikšanu ar nepieciešamo uzspīlējumu.

VIAA ESF ansamblis